Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/635/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/630/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi bocznej od ulicy Tarnowskiej w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/631/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/632/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/628/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/629/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/627/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/626/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/621/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Lwowską z osiedlem mieszkaniowym NIWA w Nowym Sączu.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/622/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw [...]

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/620/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/619/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/618/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/617/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/616/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/624/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/623/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2014 - 2015.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/625/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/605/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/610/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/609/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/606/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/608/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/613/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/612/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/611/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/614/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/615/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/589/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/586/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego i powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2014 - 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 - 2020.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/583/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.