Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


BIP - Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Rynek 22, I piętro
 

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Mirosław Świst

 tel: 18 44-86-774

  

     Do zakresu działania Wydziału w szczególności należy prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań merytorycznych, przestrzegania KPA oraz innych przepisów prawa, a na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta przeprowadzanie kontroli doraźnych.

     Wydział prowadzi Książkę Kontroli oraz udziela pomocy instytucjom (osobom) przeprowadzającym kontrole zewnętrzne. Ponadto, zajmuje się sprawami związanymi z analizą oraz publikacją w BIP oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. Do zakresu działania Wydziału należy również wdrażanie nowych i nadzór nad obowiązującymi w jednostce systemami bezpieczeństwa fizycznego, jak i teleinformatycznego oraz monitorowanie systemów teleinformatycznych i środowiska ich pracy pod kątem wydajności i pojemności, w celu zapobieżenia wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

    Do zadań Wydziału należą również sprawy związane z załatwianiem skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, prowadzenie spraw związanych z rejestracją i koordynacją rozpatrywania petycji kierowanych do Prezydenta Miasta.

  

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Kontroli Finansowej,
 • Referat Organizacyjno-Prawny.

 Do zadań Referatu Kontroli Finansowej należy:

 • opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo-podmiotowym, według tematów i komórek funkcjonujących w Urzędzie Miasta oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych Miasta i przedkładanie ich każdorazowo do akceptacji Prezydentowi Miasta,
 • w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, badanie i ocena działalności jednostki oraz poszczególnych jej służb i komórek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, dokonywane z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej oraz zapobieganie ich powstawaniu w przyszłej działalności.
 • prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta, w zakresie:
 1. zapewniania przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 2. badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
 3. kontroli poprawności prowadzenia gospodarki finansowej,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań merytorycznych przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawa,
 • opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udzielanie pomocy instytucjom (osobom) przeprowadzającym kontrole zewnętrzne,
 • przeprowadzanie na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta kontroli doraźnych i przedstawianie ich wyników do akceptacji,
 • weryfikowanie w ramach kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - wydatkowania środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zwanych dotacjami celowymi).

 

 

Pracownicy Referatu:

Małgorzata Barszcz
Kierownik Referatu

tel. 18 44 86 774
Edyta Bednarek tel. 18 44 86 799
Ewa Korzym tel. 18 44 86 799
Jadwiga Wolsza tel. 18 44 86 799
Marta Mirek tel. 18 44 86 776
Mateusz Woźniak tel. 18 44 86 776

Agata Karwan

Marcin Gajos

Bożena Wojtarowicz

Małgorzata Załubska

tel. 18 44 86 793

tel. 18 44 86 793

tel. 18 44 86 607

tel. 18 44 86 607Do zadań Referatu Organizacyjno-Prawnego należy:

 • opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo-podmiotowym według tematów i komórek funkcjonujących w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i przedkładanie ich każdorazowo do akceptacji Prezydentowi Miasta,

 • w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, badanie i ocena działalności jednostki oraz poszczególnych jej służb i komórek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, dokonywanie z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej oraz zapobieganie ich powstawaniu w przyszłej działalności,

 • kontrolowanie kompletowania dokumentacji i gromadzenia dowodów niezbędnych do ustalenia zasadności zastosowania trybów weryfikacji wcześniej wydanych decyzji,

 • kontrolowanie czynności materialno-technicznych i auto-kontrolnych podejmowanych przez organ  w przypadku wpływających odwołań od decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz,

 • kontrolowanie prawidłowości oraz terminowości wydawania decyzji administracyjnych,

 • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie działań Wydziału,

 • prowadzenie Książki Kontroli oraz publikowanie w BIP stosownych stanowisk/efektów kontroli (zewnętrznych),

 • koordynacja i realizacja zadań związanych z wymogami systemu kontroli zarządczej, oraz zapewnienie przestrzegania w komórkach jednostkach organizacyjnych Urzędu zasad prowadzenia kontroli zarządczej,

 • rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Miasta Nowego Sącza, publikacja petycji w BIP,

 • prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Urzędu Miasta Nowego Sącza,

 • prowadzenie Rejestru Petycji Urzędu Miasta Nowego Sącza,

 • analiza oraz publikacja w BIP oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia do Prezydentowi Miasta Nowego Sącza na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych,

 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w przedmiocie ochrony obiektów Urzędu Miasta oraz ścisła współpraca z innymi jednostkami w zakresie wdrażania i opiniowania nowych rozwiązań w tym obszarze.


Pracownicy Referatu:
 

Aleksandra Śliwa
Kierownik Referatu

tel. 18 44 86 792
Stanisław Hyclak tel. 18 44 86 794
   

 

Szczegółowa klauzula informacyjna RODO dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.