Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


 Archiwum programów pomocowych

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2020 roku

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2013 roku

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla obiektu sportu i rekreacji

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla parków technologicznych

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2006 roku

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2020 roku

Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. z 2016r. Woj. Małop. poz. 1707).

Uchwała wprowadzała zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących inwestycję początkową. Warunkiem skorzystania z tej pomocy było, aby przedsiębiorca zgłosił zamiar realizacji inwestycji w okresie obowiązywania uchwały (najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku), jednak przed jej rozpoczęciem.
Po spełnieniu warunków wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2015r. poz. 174) oraz w uchwale, przedsiębiorca mógł liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości od 3 do 5 lat, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Jednocześnie przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać inwestycję w Nowym Sączu co najmniej przez 5 lat (lub 3 lata w przypadku MŚP), od dnia jej zakończenia, a w przypadku pomocy na tworzenie miejsc pracy związanych z inwestycją - utrzymania każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska (lub 3 lata w przypadku MŚP).
Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego uzależnione było od poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych lub utworzeniem określonej ilości miejsc pracy związanych z inwestycją. Progi nakładów inwestycyjnych oraz ilość utworzonych miejsc pracy zróżnicowano z uwagi na różne możliwości finansowe przedsiębiorstw. Uchwała kierowana była zatem zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność w mniejszym zakresie, zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu osób, jak i do dużych podmiotów gospodarczych.
Uchwała nie przewidywała zwolnienia od podatku obiektów zajętych na prowadzenie stacji paliw, banków czy działalność handlową o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2. Nie stosowało się jej również do przedsiębiorców, którzy zalegali z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków lub opłat samorządowych stanowiących dochód budżetu Miasta.


Pliki do pobrania:

ZGŁOSZENIE zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Uchwała nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Rozporządzenie Rady ministrów z 9 stycznia 2015 roku w sprawie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Karta Informacyjna Usługi pn. Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2020 roku

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2013 roku

Uchwała Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z 25 września 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. z 2007r. Woj. Małop. Nr 714, poz. 4679 zm. Dz. Urz. z 2007r. Woj. Małop. Nr 899, poz. 6028; Dz. Urz. z 2012r. Woj. Małop. poz. 233).

Uchwała wprowadzała zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków i budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje.

Zwolnienie od podatku stanowiło pomoc publiczną. Mogło zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969).

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego rodzaju pomocy było dokonanie zgłoszenia do prezydenta miasta Nowego Sącza zamiaru korzystania z pomocy przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.
Po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca korzystał z pomocy publicznej (zwolnienia od podatku) na:

  • wspieranie nowych inwestycji albo
  • tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

W przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji otrzymywał zwrot maksymalnie 70% wydatków inwestycyjnych, natomiast w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją otrzymywał zwrot maksymalnie 70% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Zwrot ten realizowany był w formie całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli (lub ich części) powstałych w ramach nowej inwestycji. Zwolnienie od podatku przysługiwało przez okres kolejnych 3 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019r.

Uzyskanie prawa do zwolnienia obwarowane było poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych albo utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (zależy od wielkości przedsiębiorcy).
Uchwała nie przewidywała zwolnienia od podatku obiektów zajętych na prowadzenie stacji paliw, banków oraz działalność handlową, o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2. Nie stosowano jej również do przedsiębiorców, którzy zalegali z zapłatą podatków lub opłat samorządowych stanowiących dochód miasta Nowego Sącza.

Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2013 r. Do tego dnia przedsiębiorca mógł dokonać zgłoszenia, aby skorzystać z pomocy określonej w uchwale. Po upływie ww. terminu wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnienia od podatku będą nadal obowiązywać jako prawa nabyte.

 

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z 25 września 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Karta Informacyjna Usługi pn. Zwolnienia od podatku od nieruchomości - 2013 regionalna pomoc inwestycyjna
 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla obiektu sportu i rekreacji

Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji (Dziennik Urzędowy z 2012 r. Województwa Małopolskiego poz. 234).

Uchwała wprowadzała zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których powstały nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

Zwolnienie od podatku dotyczyło obiektów sportu i rekreacji położonych na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

Zwolnienie od podatku stanowiło  pomoc publiczną. Mogło zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 r., w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927).

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego rodzaju pomocy było dokonanie zgłoszenia do prezydenta miasta Nowego Sącza zamiaru korzystania z pomocy przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. Po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca korzystał z pomocy publicznej (zwolnienia od podatku) na wspieranie nowych inwestycji w zakresie obiektu sportu i rekreacji. Otrzymywał z tego tytułu zwrot maksymalnie 70% wydatków inwestycyjnych. Zwrot ten realizowany był w formie całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz budowli (lub ich części) powstałych w ramach nowej inwestycji w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

Zwolnienie przysługiwało przez okres:

  • nie dłuższy niż 5 kolejnych lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynosiły co najmniej 100 tys. zł;
  • nie dłuższy niż 10 kolejnych lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynosiły co najmniej 3 mln zł.

Uchwała nie przewidywała zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców, którzy zalegali z zapłatą podatków lub opłat samorządowych stanowiących dochód miasta Nowego Sącza.

Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że do tego dnia przedsiębiorca mógł dokonać zgłoszenia, aby skorzystać z pomocy określonej w uchwale. Po upływie ww. terminu wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnienia od podatku będą nadal obowiązywać jako prawa nabyte.

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Karta Informacyjna Usługi pn. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla obiektu sportu i rekreacji - regionalna pomoc inwestycyjna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla parków technologicznych

Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z 18 maja 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 335, poz. 2306).

Uchwała wprowadzała zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz budowli (lub ich części) w obrębie parków technologicznych działających na terenie Nowego Sącza, na których powstała nowa inwestycja.

Zwolnienie od podatku udzielane jest w ramach pomocy de minimis. Mogło zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w uchwale.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego rodzaju pomocy było dokonanie zgłoszenia prezydentowi miasta Nowego Sącza zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Po spełnieniu warunków określonych w uchwale, przedsiębiorca mógł liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres kolejnych 10 lat. Zwolnienie przysługiwało od momentu dokonania przez przedsiębiorcę zgłoszenia przystąpienia do uchwały.

Przedsiębiorca zobowiązany był ponieść koszty na realizację inwestycji w kwocie co najmniej 10 mln zł, zakończyć inwestycję w obrębie parku technologicznego do końca 2016 roku oraz utrzymać ją, w tym prowadzić na niej działalność gospodarczą, przez okres kolejnych 10 lat.

Uchwała nie przewidywała zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów zajętych na stacje paliw, banki oraz działalność handlową. Nie miała zastosowania do przedsiębiorców, którzy zalegali z zapłatą podatków lub opłat samorządowych stanowiących dochód miasta Nowego Sącza.

Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2013 r. Do tego dnia przedsiębiorca mógł dokonać zgłoszenia, aby skorzystać z pomocy określonej w uchwale. Po upływie ww. terminu, wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnień podatkowych obowiązywały jako prawa nabyte.


Pliki do pobrania:
Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z 18 maja 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości do 2006 roku

Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z 17 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 817, poz. 4928).

Uchwała wprowadzała zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków oraz budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje.

Zwolnienie od podatku stanowiło pomoc publiczną. Z pomocy określonej w uchwale korzystało dwóch przedsiębiorców, którzy dokonali zgłoszenia prezydentowi miasta Nowego Sącza zamiaru skorzystania z pomocy do 31 grudnia 2006 roku oraz spełnili pozostałe warunki określone w uchwale. Zgłoszenia należało dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dodatkowym warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku było zakończenie realizacji nowej inwestycji do 31 grudnia 2009 roku.

Przedsiębiorca, który spełnił warunki określone w uchwale mógł korzystać z pomocy publicznej (zwolnienia od podatku) na:

  • wspieranie nowych inwestycji albo
  • tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

W przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji otrzymywał zwrot maksymalnie 65% wydatków inwestycyjnych, natomiast w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją otrzymywał zwrot maksymalnie 65% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Zwrot ten realizowany był w formie całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli (lub ich części) powstałych w ramach nowej inwestycji.
Zwolnienie od podatku przysługiwało do momentu przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Do tego dnia przedsiębiorca mógł dokonać zgłoszenia, aby skorzystać z pomocy określonej w uchwale. Po upływie ww. terminu, wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnień podatkowych obowiązywały do 31 grudnia 2013 roku.

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z 17 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją
Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 


Szczegółowe informacje:
Wydział Przedsiębiorczości
Zespół ds. Pomocy Publicznej
Tel. 18 444 05 01 do 02
e-mail: wpr@nowysacz.pl