Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza

to gremium opiniodawczo-doradcze, które stanowi forum wymiany poglądów i opinii, w sprawach dotyczących polityki senioralnej miasta Nowego Sącza.

 

Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia dziewiątego czerwca 2020 roku 
na kadencję przypadającą w latach 2020-2022.
 

 


 

W dniu 19 czerwca odbyło się I posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, podczas którego zostało przeprowadzone jawne głosowanie na drodze którego, został wyłoniony Przewodniczący oraz Sekretarz Rady ds. Polityki Senioralnej.


Postanowiono co następuje:

Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej – Pan Krzysztof Niewiara
Sekretarz Rady ds. Polityki Senioralnej – Pan Maciej Krajewski


W skład rady wchodzą również:

  • Pani Bogumiła Kałużny
  • Pan dr Andrzej Przybyszowski
  • Pan Aleksander Rybski



Dzięki rozległym zainteresowaniom członków Rady możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, co owocuje realnym wpływem na kształtowanie polityki społecznej miasta.
Podczas odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał spotkań Rada wypracowuje pomysły i podejmuje konkretne działania na rzecz wsparcia i aktywizacji seniorów.

 


 

REGULAMIN RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ
REGULAMIN
RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ
PRZY PREZYDENCIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, zwana dalej „Radą” jest gremium opiniodawczo-doradczym, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, w sprawach dotyczących polityki senioralnej miasta Nowy Sącz.
2. W skład Rady wchodzi od 5 do 7 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

§ 2
Rada powołana jest na podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

§ 3
Rada działa na obszarze miasta Nowego Sącza.

§ 4
Organizację i zasady funkcjonowania Rady określa niniejszy Regulamin.

 

Rozdział II
Cel i zakres działania Rady

§ 5
Celem działania Rady jest doradztwo, opiniowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań miasta poprzez współpracę i współdziałanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza (zwanym dalej „Prezydentem Miasta”) i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów.

§ 6
Do zakresu działania Rady w szczególności należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania życiowych potrzeb tej grupy społecznej,
2) przedstawianie propozycji, zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań i działań prawnych i organizacyjnych na rzecz seniorów,
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, wykorzystując doświadczenia innych gmin w Polsce oraz miast partnerskich Nowego Sącza,
4) współpracę ze środowiskiem seniorów w miastach partnerskich Nowego Sącza,
5) przedstawianie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z działalności Rady.

 

Rozdział III
Członkowie Rady

§ 7
1. Kadencja Rady j trwa 2 lata.
2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia ani diet.

§ 8
1. Członek Rady może zostać odwołany ze składu Rady decyzją Prezydenta Miasta.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje po upływie kadencji lub może nastąpić w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu lub śmierci.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady lub jego odwołania, Prezydent Miasta może powołać nowego członka Rady pod warunkiem, że do końca jej kadencji zostały co najmniej trzy miesiące.

§ 9
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje oraz określa jego porządek Prezydent Miasta.
2. Przewodniczącym pierwszego posiedzenia Rady jest Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Prezydent Miasta powołuje – spośród członków Rady – Przewodniczącego Rady (zwanego dalej Przewodniczącym) na czas trwania jego kadencji.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) ustalanie terminu posiedzenia i porządku obrad Rady,
2) zwoływanie posiedzenia Rady,
3) prowadzenie obrad Rady,
4) reprezentowanie Rady na zewnątrz.
6. Rada spośród swojego grona wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków Rady Sekretarza Rady.
7. Pod nieobecność Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Sekretarz Rady lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego.

 

Rozdział IV
Organizacja pracy Rady

§ 10
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie Centrum Sądeckiego Seniora.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie 7 dni od daty przekazania przez Prezydenta Miasta sprawy lub spraw do zaopiniowania przez Radę lub niezwłocznie w razie pilnej potrzeby.
3. Program posiedzenia wraz z materiałami powinien być przekazany członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu członków Rady .
5. Techniczną i administracyjną obsługę Rady zapewnia Biuro Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

§ 11
1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Protokół sporządzany jest przez Sekretarza Rady, a w razie jego nieobecności przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady, a w razie nieobecności Sekretarza osoba wyznaczona zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego.

§ 12
1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwał –stanowisk, a także może formułować stosowne wnioski do Prezydenta Miasta lub innych wskazanych w uchwale adresatów.
2. Uchwały-stanowiska oraz wnioski zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Głosowania są jawne.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
5. Przewodniczący przekazuje podjętą uchwałę-stanowisko lub wniosek Prezydentowi Miasta lub innym wskazanym w ich treści adresatom.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 13
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 


 

 Pliki do pobrania: 


1. Powołanie Rady ds Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza
2. Powołanie członków Rady ds Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza

 


 

Biuro Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza zapewnia Radzie techniczną oraz administracyjną obsługę.

 

 

Kontakt:
Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, pierwsze piętro, pokój 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 41 41 388
e-mail: bao@nowysacz.pl