Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


BIP Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

 

Skład osobowy Komisji:

 1. Leszek Gieniec - Przewodniczący
 2. Józef Hojnor - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Kądziołka
 4. Maciej Prostko
 5. Maciej Rogóż

Zakres pracy Komisji Rewizyjnej

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział VII Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r. z późniejszymi zmianami).

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok:

 

UCHWAŁA NR XL/434/2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 26 stycznia 2021 r. 

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.


Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 98 Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 409 poz. 3795 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Teresa Cabała

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk


Załącznik
do UCHWAŁY NR XL/434/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 stycznia 2021 r.

                                                        
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2021:

 • Kontrola kompleksowa Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (I kwartał).
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2020 rok (II kwartał).
 • Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza (II kwartał).
 • Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu (III kwartał).
 • Kontrola realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (III kwartał).
 • Kontrola decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczych w obrębie ul. Zakładników (III kwartał).