Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Uchwały Rady Miasta

2021-01-27
UCHWAŁA NR XL/450/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/432/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza”

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/433/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zawodowe rodziny zastępcze”

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/430/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/429/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza związanych z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/431/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/271/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2021

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Bolesława Barbackiego”

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/403/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/407/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/406/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/408/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/404/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/402/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz”

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/400/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/401/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/396/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/393/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/397/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/394/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/399/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/395/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/387/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/388/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/391/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Lipy drobnolistnej, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/392/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/386/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/383/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/379/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Migrale

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/382/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/380/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Zakrzewskiemu

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/385/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/381/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/384/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-10-08
UCHWAŁA NR XXXV/378/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych Nr BLrt-4420-2-U1/2020

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/369/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/376/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293259 K stanowiącej ulicę Podwale w Nowym Sączu

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/377/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/373/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/374/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/375/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/371/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/370/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej