BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/386/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/387/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/388/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/392/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/391/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Lipy drobnolistnej, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/383/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/384/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/380/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Zakrzewskiemu

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/385/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/379/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Migrale

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/382/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/381/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności

2020-10-08
UCHWAŁA NR XXXV/378/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych Nr BLrt-4420-2-U1/2020

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/371/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/377/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/375/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/376/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293259 K stanowiącej ulicę Podwale w Nowym Sączu

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/369/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/372/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/374/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/373/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/370/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/365/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/366/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/363/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nowo powstałemu rondu u zbiegu ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej nazwy imienia Carla Mengera

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/364/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Grodzkiej, Jagiellońskiej i Św. Kunegundy imienia „Prof. Mariana Mordarskiego”

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/362/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Dunajec w ciągu DK28 w Nowym Sączu na odcinku pomiędzy rondem Św. Jana Pawła II a rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/361/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/359/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/360/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/343/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/346/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/342/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/344/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/345/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/338/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/332/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/336/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/339/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/337/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/334/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/333/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/340/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/335/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/341/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/326/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla pani Elżbiety Marii Borgsø

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/325/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/327/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu