Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/366/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/363/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nowo powstałemu rondu u zbiegu ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej nazwy imienia Carla Mengera

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/362/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Dunajec w ciągu DK28 w Nowym Sączu na odcinku pomiędzy rondem Św. Jana Pawła II a rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/365/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/364/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Grodzkiej, Jagiellońskiej i Św. Kunegundy imienia „Prof. Mariana Mordarskiego”

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/360/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/359/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/361/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/342/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/345/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/344/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/346/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/343/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/336/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/335/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/338/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/332/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/341/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/337/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/339/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/334/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/340/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/333/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/327/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/328/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia bezpośredniej porady lekarskiej - oprócz teleporady przez placówki świadczące usługi medyczne w ramach POZ oraz specjalistyczne usługi medyczne

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/331/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/325/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/326/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla pani Elżbiety Marii Borgsø

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/330/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Nowego Sącza w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/329/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym o zmianę prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców

2020-06-29
UCHWAŁA NR XXXI/324/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/322/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/320/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/292/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/321/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/312/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/318/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/319/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/315/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/316/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/317/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/310/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/309/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/313/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nowym Sączu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Rejtana 18

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/311/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/314/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowego Sącza

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/304/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/301/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/302/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku