Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/526/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/537/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/525/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/528/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020" w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/524/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/538/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/520/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/519/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/521/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/515/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/514/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/516/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/517/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/522/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/518/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/523/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/513/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/511/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/510/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/509/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/512/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/504/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/505/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/503/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/506/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/507/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/508/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

2017-11-29
UCHWAŁA NR XLVIII/502/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika

2017-11-27
UCHWAŁA NR XXV/234/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/488/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/487/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Alicji Skalskiej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/490/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/493/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/491/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/492/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/484/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" dla Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/485/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Halinie Komar

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Jerzemu Leśniakowi

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/498/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/500/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/497/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/495/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/496/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody