Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/438/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/456/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w trzyletnią Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 4 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/443/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/428/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/434/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/445/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/446/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/455/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/425/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz z miastem Niecieszyn na Ukrainie

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/424/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania Nowosądeckiemu Torowi Modelarskiemu przy ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu imienia Piotra Jeża

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/426/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/422/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/427/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/421/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Andrzejowi Górszczykowi

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/416/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/417/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/414/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/418/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/413/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/419/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/411/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/420/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/409/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/410/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/401/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/402/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/408/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/404/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. w Nowym Sączu

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/398/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/399/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/396/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/395/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/393/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/394/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/388/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/390/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 000 zł

2017-04-25
UCHWAŁA Nr XXXIX/391/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów