Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/671/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/672/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/670/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/673/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/664/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/666/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. S. Morawskiego 2

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/665/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/647/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r., w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/667/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/662/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/668/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/663/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/669/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/654/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/655/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/645/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/656/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/657/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/646/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/658/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/647/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/660/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/649/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/650/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/651/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/652/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/659/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/648/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/661/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/644/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/639/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/642/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/640/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych [...]

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/643/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/634/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Zbigniewowi Konieczkowi

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/635/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Małopolskiemu Parkowi Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu imienia Daniela Weimera

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/638/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/636/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza