Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/472/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 58\"

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/432/2017 z dnia 12 września 2017 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta miasta Nowego Sącza do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z programu priorytetowego pn.: \"Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności\" organizowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

2019-01-17
UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-17
UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/49/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/48/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/47/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/50/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/46/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2019

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/51/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/43/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/42/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/44/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/45/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/37/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/40/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Nowego Sącza

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/38/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/39/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania delegata Miasta Nowego Sącza na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/27/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/28/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/29/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/30/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza