BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/245/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Chórowi im. Jana Pawła II Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/244/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małop. [...]

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/239/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/241/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/242/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/236/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/240/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowosądeckim dotyczącego zasad finansowania kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/243/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/237/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/235/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy mjr Jerzego Iszkowskiego w Nowym Sączu

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Beskid” położonym w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/220/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Stefanowi Kuligowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz z miastem Suzhou w Chińskiej Republice Ludowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Józefowi Stojkowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/223/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie Świętej Małgorzaty Patronką Miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Tadeuszowi Rybie

2016-01-19
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2016-01-19
Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2016-01-19
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-01-19
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"

2016-01-19
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/209/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: "Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+".

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/210/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/212/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/208/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/207/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/203/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.