Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2013-06-25
Uchwała Nr L/493/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/495/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/492/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/496/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/478/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu popierającego Rezolucję Nr 28/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., w sprawie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko).

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/468/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/477/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody - drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym przy ul. Zdrojowej 142, stary numer Rejestru Wojewody 298.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/474/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia [...]

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/475/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/476/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/463/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/460/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2013 - 2016.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/467/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/466/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/464/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/465/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/453/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/455/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/459/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/452/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/451/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/450/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/446/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/445/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Nowosądecka Karta Rodziny”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/443/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/442/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/440/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.