Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2011-12-30
Uchwała Nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/191/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/188/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi orazumieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/180/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/179/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/173/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/171/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/172/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/169/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/174/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/162/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/158/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” nr WND-POKL.09.01.02-12-019/11 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji [...]

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/161/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/163/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/164/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/168/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/148/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/150/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniem łączy dostępowych do sieci Internet. (unieważniona przez RIO)

2011-09-27
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.