Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Piątek, 23 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert


Obowiązujące podatki

 1. Podatek od nieruchomości w 2021 roku
 2. Podatek od środków transportowych w 2021 roku

Podatek od nieruchomości w 2021 roku

 Grunty – stawki roczne:

 • grunty związane z działalnością gospodarczą - 0,79 zł na m2 powierzchni;
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,78 zł od 1 ha powierzchni;
 • grunty przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem miasta, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego (za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą) - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni;
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz.1023 ze zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,00 zł od 1m2 powierzchni.
   

Budynki – stawki roczne:

 • budynki mieszkalne lub ich części - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szewstwa naprawkowego i miarowego, krawiectwa naprawkowego i miarowego, usług zegarmistrzowskich polegających na naprawie zegarków i zegarów, usług fotograficznych tradycyjnych, antykwariatów, parasolnictwa, wykonywania i naprawy obuwia ortopedycznego, introligatorstwa polegającego na oprawie starych ksiąg, konserwacji dzieł sztuki, oprawie obrazów metodą tradycyjną - 12,92 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie modniarstwa, gorseciarstwa na miarę, witrażownictwa, garncarstwa, zduństwa, rymarstwa, snycerstwa - 9,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Budowle  – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.).

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z 21.11.2017

 

Terminy płatności podatku:

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia;
 • Osoby fizyczne - do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek od nieruchomości w roku: 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016| 2015 | 2014 | 2013| 2012 | 2011 | 2010 | 2009

do góry


Podatek od środków transportowych w 2021 roku


Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 480 zł
 • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 660 zł
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 720 zł

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 14 ton - 612 zł
  od 14 ton do mniej niż 15 ton - 672 zł
  od 15 ton - 732 zł
  posiadające 3 osie 
  od 12 ton do mniej niż 19 ton - 792 zł
  od 19 ton do mniej niż 23 ton - 912 zł
  od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1 092 zł
  od 25 ton – 1 212 zł
  posiadające 4 osie i więcej 
  od 12 ton do mniej niż 25 ton - 696 zł
  od 25 ton do mniej niż 29 ton - 1 092 zł
  od 29 ton do mniej niż 31 – 1 740 zł
  od 31 ton – 1 752 zł
 • z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 14 ton - 972 zł
  od 14 ton do mniej niż 15 ton – 1 098 zł
  od 15 ton – 1 320 zł
  posiadające 3 osie
  od 12 ton do mniej niż 19 ton -  972 zł
  od 19 ton do mniej niż 23 ton – 1 092 zł
  od 23 ton do mniej niż 25 ton – 1 656 zł
  od 25 ton – 1 680 zł
  posiadające 4 osie i więcej
  od 12 ton do mniej niż 25 ton – 1 212 zł
  od 25 ton do mniej niż 29 ton – 1 752 zł
  od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2 580 zł
  od 31 ton – 2 592 zł

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

 • od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton - 600 zł
 • od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 720 zł
 • od 9 ton i poniżej 12 ton - 960 zł

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 25 ton - 408 zł
  od 25 ton do mniej niż 31 ton - 660 zł
  od 31 ton do 36 ton – 1 500 zł
  od powyżej 36 ton – 1 524 zł
  posiadające 3 osie
  od 12 ton do 36 ton -  1 368 zł
  od powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton – 1 728 zł
  od 40 ton – 1 824 zł
 • z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 25 ton – 1 464 zł
  od 25 ton do mniej niż 31 ton – 1 800 zł
  od 31 ton do 36 ton – 2 052 zł
  od powyżej 36 ton -  2 064 zł
  posiadające 3 osie
  od 12 ton do 36 ton – 1 824 zł
  od powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton -  2 400 zł
  od 40 ton -  2 688 zł

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • od 7 ton i poniżej 12 ton - 300 zł
 • od 12 ton:
  a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 
  posiadające 1 oś
  od 12 ton do mniej niż 25 ton - 372 zł
  od 25 ton - 492 zł 
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 28 ton - 552 zł
  od 28 ton do 36 ton - 900 zł
  od powyżej 36 ton - 1 212 zł
  posiadające 3 osie i więcej
  od 12 ton do 36 ton - 732 zł
  od powyżej 36 ton - 996 zł
  b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
  posiadające 1 oś
  od 12 ton do mniej niż 25 ton - 432 zł
  od 25 ton - 600 zł 
  posiadające 2 osie
  od 12 ton do mniej niż 28 ton - 732 zł
  od 28 ton do 36 ton - 1 368 zł
  od powyżej 36 ton - 1 800 zł
  posiadające 3 osie i więcej
  od 12 ton do 36 ton - 1 032 zł
  od powyżej 36 ton - 1 368 zł

Od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca - 600 zł
 • równej 22 miejsca i mniejszej niż 30 miejsc - 600 zł
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 320 zł


Podstawa prawna: Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z 17.11.2015

 

Terminy płatności: do dnia 15 lutego, 15 września.

 

Podatek od środków transportowych w roku:2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012| 2011 | 2010 | 2009

do góry