Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

BIP - Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

ul.Rynek 22, I piętro

godziny pracy: poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 7:30-15:30 telefon: +4818 44 86 780

fax: +4818 44 86 788  

 

dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Małgorzata Kuśmierkiewicz

tel.+48(18) 44 86 780

 

kierownik Referatu Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szeliga

tel.+48(18) 44 86 787

  

Katalog usług

  

Do podstawowego zakresu działań Wydziału należy:

 1. realizacja polityki zdrowotnej i społecznej Miasta,
 2. opracowywanie, koordynowanie oraz realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych oraz programów i form organizacyjnych dotyczących problematyki społecznej,
 3. koordynowanie kierunków polityki społecznej na terenie Miasta oraz działalności jednostek zajmujących się pomocą społeczną,
 4. współpraca z podmiotami publicznymi,niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 5. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących zdrowia i polityki społecznej,
 6. planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich nadzorowanych jednostkach,
 7. przygotowanie projektów uchwał w zakresie działań Wydziału,
 8. obsługa administracyjna i biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 9. wsparcie merytoryczne procedur zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych związanych z obszarem zdrowia i pomocy społecznej,
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta,
 11. prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w RP i rozliczaniem z wojewodą dotacji przekazywanej na wypłatę ww. świadczenia
 12. wydział sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:  
 • Zespołem Żłobków Miejskich,
 • Zespołem Świetlic Środowiskowych, 
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Nadzór polega na weryfikowaniu pod kątem legalności,gospodarności i rzetelności podejmowanych działań jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności poprzez:

 • uzgadnianie i weryfikację wysokości środków finansowych z budżetu Miasta i budżetu         Państwa na realizację zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym ich finansowaniem,
 • zatwierdzanie planów rozwoju i przekształceń oraz zmian statutowych w podległych jednostkach,
 • przeprowadzanie doraźnych kontroli zadań realizowanych przez podległe jednostki,
 • przyjmowanie rozliczeń oraz okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i premii oraz kar porządkowych,
 • opiniowanie regulaminów organizacji wewnętrznej podległych jednostek,
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
 • bieżącą współpracę w realizacji przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym, społecznym,    profilaktycznym,
 • reprezentowanie przed Wojewodą i innymi organami administracji w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • udzielanie urlopów dyrektorom podległych Wydziałowi Jednostek  
 1. współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Ministerstwami, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, itd.),
 2. realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie zadań Wydziału.  

   Do zakresu działania Referatu Ochrony Zdrowia należy:

 1. analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie wyników prowadzonych analiz,
 2. wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne- finansowane z budżetu Miasta,
 3. tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 4. organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia,
 5. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 6. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynarii,
 7. przygotowanie projektów uchwał w zakresie działania referatu,
 8. tworzenie i realizacja:
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 1. współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 1. realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
 • prowadzenia polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

 • prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

 • przyjmowania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

 • współpracy z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i zwiększającej dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych we współpracy z jednostkami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi

 1. realizacja Programu Reintegracji Społecznej dla Osób Wykluczonych Społecznie,

 2. obsługa administracyjna i biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. opracowywanie na wniosek Wojewody materiałów do Wojewódzkiego Planu działania systemu "Państwowe Ratownictwo Medyczne" w zakresie ochrony zdrowia,
 4. nadzór organizacyjny nad działalnością Zespołu Świetlic Środowiskowych.

   Do zakresu działania Stanowiska ds. Społeczności Romskiej- pielęgniarka dla środowisk 

      romskich, należy m.in.: 

 1. monitorowanie warunków życiowych Romów- mieszkańców Nowego Sącza, celem sukcesywnej ich poprawy;
 2. prowadzenie wizytacji w środowiskach romskich oraz diagnozowanie stanu zdrowia populacji romskiej,
 3. kontrola stanu sanitarnego gospodarstw domowych środowiska romskiego,
 4. podejmowanie interwencji i mediacji we właściwych instytucjach służby zdrowia,
 5. udzielanie porad medycznych oraz kierowanie poszczególnych członków społeczności romskiej do właściwych lekarzy specjalistów,
 6. zakup i ewidencja leków, paraleków i środków czystości,
 7. rozprowadzanie leków, paraleków oraz dystrybucja artykułów i środków czystości,
 8. pomoc w załatwianiu skomplikowanych spraw w urzędach i instytucjach związanych ze zdrowiem,
 9. współpraca z pielęgniarkami szkolnymi ze szkół do których uczęszczają dzieci romskie w zakresie dbałości o higienę osobistą i stan zdrowia dzieci,
 10. współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej,
 11. udział w tworzeniu projektów wniosków o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich,
 12. interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części,
 13. realizacja programów profilaktyki zdrowotnej i reintegracji społeczności romskiej,
 14. wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.

    Do zakresu działania Zespołu Stanowisk ds. Pomocy Społecznej, należy: 

 1. nadzorowanie i koordynowanie kierunków polityki społecznej na terenie miasta z uwzględnieniem wszystkich jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej,
 2. nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Nowego Sącza oraz dziennymi opiekunami- w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 3. prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu opiekunów dziennych,
 4. nadzór organizacyjny nad Zespołem Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 5. planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych, w tym ustalanie zakresu inwestycji i remontów,
 6. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie pomocy społecznej,
 7. współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • pomocy społecznej;
 • nieodpłatnej pomocy prawnej;
 1. realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie pomocy społecznej,
 2. prowadzenie we współpracy z MOPS postępowania windykacyjnego w stosunku do dłużników alimentacyjnych,
 3. wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 4. składanie do Wojewody Małopolskiego wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
 • wypłata świadczeń w okresach miesięcznych,
 • przekazywanie Wojewodzie informacji o poziomie wykorzystanych środków,
 1. udzielanie pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym na terenie Nowego Sącza:
 • wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy ze środków budżetu państwa,
 • przygotowanie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przekazanie środków,
 • wypłata świadczeń repatriantom.

 

 

Referat Ochrony Zdrowia

Pracownicy:

Urszula Kożuch                          (18) 44 86 784 i 785

Anna Michalak                           (18) 44 86 790


 

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Pracownicy:

Anna Burnagiel                           (18) 44 86 781

Mateusz Kurowski                       (18) 44 86 782

Agnieszka Tokarz-Leśniak             (18) 44 86 789

Ewa Waligóra-Dobosz                   (18) 44 86 786

 

Stanowisko ds. Społeczności Romskiej

ul. Jagiellońska 31, II piętro

Pracownik:

Teresa Kozik                              (18) 54 74 577

                       

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul.Rynek 3 (parter)

tel.(18)41 56 573

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nowy Sącz ul.Rynek 3, tel. 18 41 56 573 czynne w dniach i godzinach urzędowania t.j. w poniedziałki i czwartki w godz.14:30-16:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.