Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 

dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Małgorzata Kuśmierkiewicz

tel.+48(18) 44 86 780

 

kierownik Referatu Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szeliga

tel.+48(18) 44 86 785

  

Rynek 22, I piętro
telefon: +48 18 44 86 780

fax: +48 18 44 86 788

godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Katalog usług

Katalog usług Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Ochrony Zdrowia

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Podstawowym zadaniem Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest realizacja polityki zdrowotnej Miasta, programów profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie wyników prowadzonych analiz.
 2. Wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Miasta.
 3. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.
 4. Organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia.
 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania usług medycznych.
 6. Nadzorowanie i koordynowanie działalności:
 • Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Rodzinnych Domów Dziecka,
 • Żłobka Miejskiego,
 • Zespołu Świetlic Środowiskowych, 
 • Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin.
 1. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, obsługa planistyczno- sprawozdawcza, finansowo-ekonomiczna jednostek podległych.
 3. Tworzenie i realizacja:
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 1. Współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • przeciwdziałania bezrobociu;
 • pomocy społecznej.
 1. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
 • prowadzenie polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

 • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Udzielanie pomocy finansowej na zagospodarowania dla repatriantów.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących społeczności Romów, a w szczególności:
 • monitorowanie warunków życiowych Romów - mieszkańców Nowego Sącza, przygotowywanie programów dotyczących poprawy ich sytuacji życiowej;

 • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej;

 • organizowanie lub współorganizowanie spotkań lub konferencji dotyczących mniejszości romskich;

 • ścisła współpraca z nowosądeckimi wójtami romskimi, konsultowanie z nimi przygotowywanych programów, organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej - zarówno z własnej jak i ich inicjatywy;

 • koordynacja/wnioski o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich;

 • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części;

 • informowanie Prezydenta o zagrożeniach związanych z realizacja programów na rzecz Romów i o napięciach między Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.

 1. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej, obejmujące kontrolę i ocenę ich działalności, w szczególności w zakresie:
 • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

 • prawidłowości gospodarowania mieniem;

 • gospodarki finansowej.

 1. Ustalanie zakresu inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej.
 2. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych.
 3. Współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych, Izbą Lekarską i Aptekarską.
 4. Aktualizacja - po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych - planu                  zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania.
 5. Ustalanie dyżurów aptek w celu zapewnienia pacjentom całodobowego dostępu do leków.
 6. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr służby zdrowia i pomocy społecznej z terenu Miasta.
 7.  Współpraca z niepublicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi, działającymi na rzecz dzieci w ramach świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 ( w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych).
 8.  Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją   Sanitarną, Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Miejskim Inspektoratem    Weterynarii, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 9. Realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie   zdrowia i pomocy społecznej.

 

 

 Referat Ochrony Zdrowia Rynek 22, I piętro, pok. 4, 6

Pracownicy:

Urszula Kożuch                          (18) 44 86 790

Magdalena Krzebiot                    (18) 44 86 783

Mateusz Kurowski                      (18) 44 86 782

Anna Michalak                           (18) 44 86 790

Zofia Serafin                              (18) 44 86 787

 

 

 

 

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej Rynek 22, I piętro, pok. 5

Pracownicy:

Anna Burnagiel                           (18) 44 86 781

Agnieszka Tokarz-Leśniak             (18) 44 86 784

Ewa Waligóra-Dobosz                   (18) 44 86 786

 

 

 

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Żywiecka 13, parter - (pokoje nr 4,5,6)

 

Pracownicy:

Ewa Bartkowiak

(18) 444 36 57

Dorota Gorczowska

(18) 444 36 56

Kinga Kmak

(18) 444 36 56

 

 

  

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

ul. Jagiellońska 31, II piętro

 

Pracownicy:

Teresa Kozik

(18) 547 45 77

 

  

                      

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rynek 3 (parter)

tel. (18) 415 65 73
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek i czwartek: 14:00-15:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.