Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Wsparcie pozafinansowe NGO


Miasto Nowy Sącza poza wsparciem finansowym organizacji pozarządowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych, wspiera podmioty trzeciego sektora także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze pozafinansowym, a w szczególności:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
  - publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta www.nowysacz.pl/organizacje-pozarzadowe, zarówno w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe,
  - współprowadzenie profilu Pozarządowy Nowy Sącz na portalu społecznościowym Facebook,
  - przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o planowanych lub realizowanych zadaniach dotyczących sfery publicznej,
  - konsultowanie projektu programu współpracy samorządu  z trzecim sektorem oraz projektów aktów dotyczących sfery zadań publicznych z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Nowym Sączu,
  - konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 2. specjalistyczne doradztwo w zakresie:
  - zakładania, funkcjonowania oraz rozwiązywania organizacji pozarządowych,
  - możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych,
  - konstruowania wniosków ofertowych, sposobu realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia przekazanej dotacji,
  - organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 3. wsparcie logistyczne, sprzętowe i lokalowe w ramach oferty świetlic osiedlowych, w tym nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń świetlicowych na realizację przez organizacje pozarządowe działań adresowanych do mieszkańców Miasta;
 4.  promowanie przez Miasto działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku;
 5. przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub liderowi działalności pro publico bono;
 6. otwarte spotkania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedstawicielami samorządu mające na celu zgłaszanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólnemu planowaniu działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, a także służące zacieśnieniu współpracy międzysektorowej;
 7. organizowanie szkoleń, warsztatów, webinariów dla organizacji pozarządowych;
 8. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
 9. obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 10. współdziałanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, w zakresie jej kompetencji;
 11. promocję kampanii informacyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1%;
 12. możliwość wspólnej realizacji projektów publiczno-społecznych, w tym współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.

Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I piętro, pok. 104
tel. 18 44 90 687
e-mail:
bao@nowysacz.pl