Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Pełnomocnik ds. Romów

Krzysztof Popiela

Biuro – ul. Jagiellońska 31, II p.
Tel/fax.: 018- 547-45-77
e-mail – kpopiela@nowysacz.pl
 

Godziny przyjęć:
Poniedziałek-piątek: 8.30-10.00

 

Zakres  prowadzonych spraw:

  • monitorowanie warunków życiowych Romów – mieszkańców Nowego Sącza oraz koordynowanie realizacji programów pomocowych na rzecz tej społeczności, zwłaszcza Programu Rządowego w tym zakresie.
  • współpraca z wójtami romskimi oraz liderami stowarzyszeń romskich, której celem jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w sprawach dotyczących społeczności romskiej, a zwłaszcza jej funkcjonowania w społeczności Nowego Sącza.
  • współpraca i instytucjami pomocowymi działającymi na terenie Miasta celem koordynacji udzielanej pomocy.
  • organizowanie lub współorganizowanie  spotkań i konferencji mających na celu rozwiązywanie problemów lub napięć oraz zagrożeń zarówno w środowisku romskim jak i na linii romska mniejszość- polska większość.
  • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących społeczności romskiej.
  • informowanie Prezydenta Miasta o zagrożeniach związanych z realizacją programów na rzecz Romów oraz o napięciach pomiędzy Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.
  • zapewnienie pomocy medycznej poprzez mobilną pielęgniarkę środowiskową.
  •  kreowanie korzystnych relacji międzyludzkich zapobiegającym sporom, sprzyjających dynamicznej i sprawnej współpracy.


      W Nowym Sączu żyje około 700 osobowa Romów wchodząca w skład Romów Karpackich lub inaczej Romów Górskich zaliczanych do tzw. „Bergitka Roma”. Różnią się oni od innych Romów zamieszkałych na terenie naszego kraju takich jak: „Polska Roma” , „Kełderaszy” czy też „Lowarów”  poziomem zamożności, wykształcenia i udziałem w życiu publicznym.

      Romowie zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych są zaliczani do mniejszości etnicznej  i żyją w pewnej izolacji, z własnego wyboru, na marginesie życia społecznego naszego miasta. W znakomitej większości posługują się w życiu codziennym dwoma językami: polskim i romani /język staroindyjski z naleciałościami języków krajów przebywania/. Żyją w dużych skupiskach liczących od kilku do kilkunastu rodzin, kierując się często zasadami i prawidłami przekazywanymi przez starszyznę romską. W ich życiu występują różne przesądy i tematy tabu, często niezrozumiałe i budzące kontrowersje dla osób nie będącymi Romami. Są społecznością biedną i mało zaradną w dużej mierze skazaną na pomoc instytucji opiekuńczych Nowego Sącza. Głównymi problemami oprócz ubóstwa jest duże bezrobocie wynikające z pewnych stereotypów oraz braku kwalifikacji zawodowych członków tej społeczności. Dlatego są realizowane różne programy pomocowe w których Miasto Nowy Sącz jest albo organizatorem albo partnerem,  mające na celu zdobycie wykształcenia lub przynajmniej podstawowych kwalifikacji zawodowych dla Romów.  

Romowie mieszkają praktycznie na wszystkich /oprócz Wólek/ osiedlach naszego miasta. A największe skupiska rodzin romskich występują na Kaduku /Zawiszy Czarnego/, na Starym Mieście i przy ulicach: Lwowskiej, Nawojowskiej i Kusocińskiego.