Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Pełnomocnik ds. Romów

Krzysztof Popiela

Biuro – ul. Jagiellońska 31, II p.
Tel/fax.: 018- 547-45-77
e-mail – kpopiela@nowysacz.pl
 

Godziny przyjęć:
Poniedziałek-piątek: 8.30-10.00

 

Zakres  prowadzonych spraw:

  • monitorowanie warunków życiowych Romów – mieszkańców Nowego Sącza oraz koordynowanie realizacji programów pomocowych na rzecz tej społeczności, zwłaszcza Programu Rządowego w tym zakresie.
  • współpraca z wójtami romskimi oraz liderami stowarzyszeń romskich, której celem jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w sprawach dotyczących społeczności romskiej, a zwłaszcza jej funkcjonowania w społeczności Nowego Sącza.
  • współpraca i instytucjami pomocowymi działającymi na terenie Miasta celem koordynacji udzielanej pomocy.
  • organizowanie lub współorganizowanie  spotkań i konferencji mających na celu rozwiązywanie problemów lub napięć oraz zagrożeń zarówno w środowisku romskim jak i na linii romska mniejszość- polska większość.
  • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących społeczności romskiej.
  • informowanie Prezydenta Miasta o zagrożeniach związanych z realizacją programów na rzecz Romów oraz o napięciach pomiędzy Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.
  • zapewnienie pomocy medycznej poprzez mobilną pielęgniarkę środowiskową.
  • kreowanie korzystnych relacji międzyludzkich zapobiegającym sporom, sprzyjających dynamicznej i sprawnej współpracy.


      W Nowym Sączu żyje około 700 osobowa Romów wchodząca w skład Romów Karpackich lub inaczej Romów Górskich zaliczanych do tzw. „Bergitka Roma”. Różnią się oni od innych Romów zamieszkałych na terenie naszego kraju takich jak: „Polska Roma” , „Kełderaszy” czy też „Lowarów”  poziomem zamożności, wykształcenia i udziałem w życiu publicznym.

      Romowie zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych są zaliczani do mniejszości etnicznej  i żyją w pewnej izolacji, z własnego wyboru, na marginesie życia społecznego naszego miasta. W znakomitej większości posługują się w życiu codziennym dwoma językami: polskim i romani /język staroindyjski z naleciałościami języków krajów przebywania/. Żyją w dużych skupiskach liczących od kilku do kilkunastu rodzin, kierując się często zasadami i prawidłami przekazywanymi przez starszyznę romską. W ich życiu występują różne przesądy i tematy tabu, często niezrozumiałe i budzące kontrowersje dla osób nie będącymi Romami. Są społecznością biedną i mało zaradną w dużej mierze skazaną na pomoc instytucji opiekuńczych Nowego Sącza. Głównymi problemami oprócz ubóstwa jest duże bezrobocie wynikające z pewnych stereotypów oraz braku kwalifikacji zawodowych członków tej społeczności. Dlatego są realizowane różne programy pomocowe w których Miasto Nowy Sącz jest albo organizatorem albo partnerem,  mające na celu zdobycie wykształcenia lub przynajmniej podstawowych kwalifikacji zawodowych dla Romów.  

Romowie mieszkają praktycznie na wszystkich (oprócz Wólek) osiedlach naszego miasta. A największe skupiska rodzin romskich występują na Kaduku (u;. Zawiszy Czarnego), na Starym Mieście i przy ulicach: Lwowskiej, Nawojowskiej i Kusocińskiego.