Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 Kompetencje Rady Miasta Nowego Sącza

 Kompetencje Rady Miasta Nowego Sącza określa art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.). 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta (prezydenta miasta), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta (prezydenta miasta);
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie  uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych; 6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt (prezydent miasta) może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy;
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta (prezydenta miasta);
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta (prezydenta miasta) w roku budżetowym;
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (prezydenta miasta);
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta (prezydenta miasta) w roku budżetowym.
 1. określanie wysokości sumy, do której wójt (prezydent miasta) może samodzielnie  zaciągać zobowiązania;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych  państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników;
 5. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 6. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.