Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


 BIP - Kompetencje Rady Miasta Nowego Sącza

Kompetencje Rady Miasta Nowego Sącza

 Kompetencje Rady Miasta Nowego Sącza określa art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami.). 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta (prezydenta miasta), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta (prezydenta miasta);
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie  uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych; 6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt (prezydent miasta) może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy;
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta (prezydenta miasta);
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta (prezydenta miasta) w roku budżetowym;
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (prezydenta miasta);
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta (prezydenta miasta) w roku budżetowym.
 1. określanie wysokości sumy, do której wójt (prezydent miasta) może samodzielnie  zaciągać zobowiązania;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych  państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późniejszymi zmianami.), a także wznoszenia pomników;
 5. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 6. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.