Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Informacje

WYDZIAŁ PODATKOWY

 

ul. Narutowicza 6

Godziny przyjęć:

poniedziałek:  7:30-17:00

wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału Podatkowego - Sławomir Czarnecki

telefon: 18 444 43 66

 

Katalog usług wydziału (BIP)

 

Do zakresu działania Wydziału Podatkowego należą sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty retencyjnej, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.

 

Głównym celem działania wydziału jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w tym:

 • podatek od nieruchomości;
 • podatek rolny;
 • podatek leśny;
 • podatek od środków transportowych;
 • opłata skarbowa;
 • opłata targowa;
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • opłata w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych;
 • opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W skład wydziału wchodzą:

Referat Wymiaru Podatków (WP.RWP)

Referat Księgowości Podatkowej (WP.RKP) 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WP.RWKO)

Referat Sprawozdawczości i Obsługi Kasowej (WP.RSOK)

 

W związku z powyższym do zadań wydziału należy:

 

Referat Wymiaru Podatków (WP.RWP):

 

Pracownicy:

Mariusz Dąbrowski -

podatek od środków transportowych

tel. 18 471-00-23   

Iwona Długosz -

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 414-50-92  

Agnieszka Dutka - 

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 471-00-22  

Małgorzata Majowska - 

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 471-00-26  

Joanna Niedźwiedź-Bieda -

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych i prawnych

tel. 18 414-50-99  

Sylwia Pietruch  -

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 471-00-21  

Kinga Plata - 

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 414-50-96  

Stanisława Smoleń - 

podatek od nieruchomości

od osób prawnych

tel. 18 471-00-24   

 

 • wymiar podatku i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do jego prawidłowego ustalenia oraz sporządzanie decyzji wymiarowych dla wszystkich podatników z terenu miasta Nowy Sącz;
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów ewidencji podatków;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw podatkowych;
 • załatwianie innych spraw stron, mieszczących się w zakresie prac Referatu.

 

Referat Księgowości Podatkowej (WP.RKP.):

Kierownik Referatu: Anna Poczkajska  tel. 18 414 50 93


Pracownicy:

Aneta Błaszczyk -

podatek od nieruchomości

od osób prawnych

tel. 18 414-50-90

Natalia Ciepiela -

podatek od nieruchomości    

od osób fizycznych

tel. 18 444-43-68

Maciej Dusza -

podatek od nieruchomości        

od osób fizycznych

tel. 18 414-50-91

Damian Hebda -

podatek od nieruchomości    

od osób fizycznych

tel. 18 414-50-91

Agnieszka Wójcik - Świgut -

podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

tel. 18 444-43-68

 

 • prowadzenie księgowości podatkowej - pobór podatków i opłat, księgowanie wpłat,  odpisów, zwrotów zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • prowadzenie księgowości kasowego wykonania budżetu Miasta;
 • wszczynanie egzekucji zaległości podatkowych w oparciu o zapisy księgowe;
 • prowadzenie kasy dla poboru podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych;
 • sporządzanie indywidualnych decyzji w sprawach udzielania ulg w podatkach w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty - w granicach przysługujących uprawnień i po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatków.

 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WP.RWKO):

ul. Narutowicza 6, parter

Kierownik Referatu: Agata Oleksy - tel. 18 471 00 11  ( I piętro)

 

Pracownicy:

Barbara Olesiak

tel. 18 414 50 94 - parter

Ewa Sokulska

tel. 18 414 50 95 - parter

Paweł Swarlik

tel. 18 414 50 95 - parter

Małgorzata Lipiec

tel. 18 471 00 10 - parter

Justyna Najduch

tel. 18 414 50 94 - parter

 
Opłata skarbowa:

Natalia Potoczek tel. 18 414 50 97  (parter)
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne na podstawie ewidencji podatkowej oraz składanych deklaracji;
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, w tym księgowanie wpłat i zwrotów opłaty za zmniejszenie retencji terenowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych (umorzenie opłat, odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), opłaty za pozbywanie się nieczystości ciekłych;
 • wszczynanie postępowania do ściągnięcia należności (upomnienia, decyzje określające zobowiązanie podatkowe, tytuły wykonawcze).
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat.


Referat Sprawozdawczości i Obsługi Kasowej (WP.RSOK
):

ul. Narutowicza 6, parter

Kierownik Referatu: Adrian Hybel - tel. 18 414 50 97  ( parter) 

 

Pracownicy:

Danuta Chrobak

tel. 18 448 65 91

Grzegorz Mastalerz

tel. 18 444 43 67

Urszula Pietrzak

tel. 18 444 43 67

Małgorzata Rogowska

tel. 18 471 00 20

 

KASA

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5 ul. Narutowicza 6, parter

Godziny przyjęć:

poniedziałek:   9:00-16:00
wtorek-piątek:   7:30-14:30


Godziny przyjęć:

poniedziałek 9:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 14:30
 

 

W zakresie działań kasy przewidziano możliwość dokonywania  wpłat podatków i opłat w tym opłaty skarbowej i targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wpłaty z tytułu podatków i opłat  można dokonywać bezpośrednio na indywidualny nr rachunku bankowego lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.:

Numer rachunku:
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531