Sobota, 23 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena


BIP - WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

ul. Szwedzka 2, II piętro

telefon sekretariat:

18 44 86 700

fax:

18 44 86 701

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9:00-17.00
wtorek-piątek: 7:30-15:30
 

Dyrektor Wydziału: Krzysztof Kurzeja

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój Nr 213

 

Katalog usług

 

Zakres działania Wydziału:

     Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy i Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, komunalizacji mienia, nabywania do zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa ruchomości oraz nieruchomości wskutek spadkobrania oraz innych tytułów prawnych, a także prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

    Wydział prowadzi także sprawy związane z realizacją roszczeń oraz odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi. W skład Wydziału wchodzi stanowisko Geodety Powiatowego.

 


Wydział Geodezji i Mienia dzieli się na:

- Referat Geodezji,

- Referat Gospodarki Nieruchomościami,

- Referat Lokalowy.

 

 

Referat Geodezji

pokoje nr 200, 207, 208, 210.

 

Kierownik Referatu: Marek Oleksy - tel. 18 44 86 720

 

Pracownicy:

Jadwiga Bartkowska

tel. 18 44 86 724

Anna Jankosz

tel. 18 44 86 758

Agnieszka Krzak tel. 18 44 86 724

Małgorzata Miąsik

tel. 18 44 86 730

Katarzyna Maruszewska

tel. 18 44 86 691

Dariusz Smoleń

tel. 18 44 86 742

Karolina Solecka

tel. 18 44 86 740

Rafał Stokłosa

tel. 18 44 86 721

Dorota Szymańska

tel. 18 44 86 723


Zakres załatwianych spraw:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości;

 • numeracja porządkowa nieruchomości i nazewnictwo ulic i placów;

 • zbywanie, nabywanie, zamiany, darowizny i zniesienia współwłasności nieruchomości;

 • wykreślanie hipotek;

 • dzierżawa, najem, użyczanie i użytkowanie nieruchomości;

 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;

 • postępowania regulacyjne przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;

 • reprezentacja Miasta i Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi;

 • wywłaszczanie nieruchomości;

 • odszkodowania i opłaty (renta planistyczna) w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego;

 • postępowanie scaleniowe i wymiana gruntów.


Referat Gospodarki Nieruchomościami

pokoje nr 200, 202, 207, 208, 210, 212.

 tel: 18 44 86 741

 

Pracownicy:

Magdalena Bieniek

18 44 86 725

Barbara Fałowska

18 44 86 722

Katarzyna Gawelowicz

18 44 86 732

Marta Geroch

18 44 86 721

Iwona Korwin-Tomasiak

18 44 86 731

Iwona Kosińska

18 44 86 722

Wojciech Jacenik

18 44 86 725

Dariusz Pytel

 18 44 86 732

Sławomir Ręczkowicz

18 44 86 732

Ewa Tokarz

18 44 86 732

Jowita Basta-Wilk

18 44 86 725

 

Sekretariat:

Jolanta Wilczewska

Edyta Więcek

18 44 86 700

                        

Zakres załatwianych spraw:

 • oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy;

 • sprzedaż mieszkalnych nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa i Gminy;

 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi istniejące i projektowane;

 • zwrot nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz poprzednich właścicieli;

 • zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

 • prowadzenie spraw dotyczących zasobu nieruchomości rolnych, spółdzielni i przekazywania gruntów Lasom Państwowym;

 • opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

 • prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy.

 Referat Lokalowy

pokój nr 206

Kierownik Referatu: Barbara Hotloś      tel. 18 44 86 760

 

 

Pracownicy:

Agnieszka Jakubowska

tel. 18 44 86 751

Izabela Adamczyk

tel. 18 44 86 757

Sylwia Fałowska 

tel. 18 44 86 752

Katarzyna Rączkowska-Urbańska

tel. 18 44 86 762

Marta Gryzło

tel. 18 44 86 759

Magdalena Witek

tel. 18 44 86 754

 

Zakres załatwianych spraw:

 • realizacja polityki mieszkaniowej Miasta;
 • nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi;
 • reprezentowanie interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych;
 • przydział mieszkań z zasobów komunalnych;
 • prowadzenie gospodarki gminnych lokali użytkowych.