Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


 Wynajem sali ratuszowej

Urząd Miasta Nowego Sącza umożliwia wynajem sali obrad im. Stanisława Małachowskiego mieszczącej się w budynku sądeckiego Ratusza.

Poniżej przedstawiamy Państwu Regulamin wynajmu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 18/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2013 roku oraz do pobrania formularz rezerwacji sali.

 

Regulamin wynajmu
Sali obrad im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza

§ 1

 1. Regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sali obrad i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 2.  Do pomieszczeń wspólnych zalicza się: sanitariaty, klatkę schodową oraz korytarz.
 3. Regulamin obowiązuje Organizatorów i Uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne lub innego typu spotkania, zwane dalej Wydarzeniem.
 4. Udostępnienie Sali może nastąpić tylko w celu zorganizowania wydarzeń wymienionych powyżej z wyłączeniem celów komercyjnych.
 5. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sali.
 6. Organizator nie ma prawa podnajmowania, użyczania lub udostępniania Sali podmiotom trzecim.
 7. Salę obrad wraz z pomieszczeniami wspólnymi wynajmuje się odpłatnie po złożeniu formularza rezerwacji sali do Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta. Prezydent Miasta  może obniżyć odpłatność za wynajem Sali lub całkowicie z niej zrezygnować.
 8. Ustalona stawka za najem obejmuje: udostępnienie Sali wraz z wyposażeniem (krzesła, stoły, nagłośnienie) oświetleniem i sprzątaniem.
 9. Za udostępnienie fortepianu obowiązuje dodatkowa odpłatność związana ze zwrotem kosztów poniesionych na ewentualne strojenie instrumentu.
 10. Ustala się stawkę odpłatności:
 1. za wynajem Sali w wysokości: 85,00 zł. za 1 godzinę netto + należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
 2. za nagłośnienie Sali w wysokości: 50,00 zł za dzień netto* + należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
 3. za dozór budynku w wysokości: 50,00 zł za dzień netto* + należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 2

 1. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją wydarzenia mogą być prowadzone jedynie za zgodą upoważnionych przedstawicieli Urzędu Miasta.
 2. Znajdujący się na Sali obrad fortepian może być przestawiany tylko przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta.
 3. Organizator powinien zgłosić przedstawicielowi Urzędu Miasta osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia ze strony Organizatora.

§ 3

 1. Rezerwacji Sali dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza rezerwacji Sali skierowanego do Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta.
 2. Formularz rezerwacji Sali udostępniony jest na stronie internetowej Miasta: www.nowysacz.pl .
 3. Wstępnych uzgodnień dotyczących terminów rezerwacji Sali można dokonywać telefonicznie, drogą mailową lub faksem: Pan Tomasz Wydrzyński – tel. nr 18 471 00 40, fax: nr 18 44 37 863 e-mail: twydrzynski@nowysacz.pl  lub Pan Mieczysław Brodziński – tel. nr 18 44 86 561. 
 4. Udostępnienie i zwrot wynajętej Sali odbywa się po przeprowadzeniu wspólnych oględzin stanu Sali i jej wyposażenia przez Organizatora i przedstawiciela Urzędu Miasta. Wszelkie uwagi wpisywane są do druku formularza rezerwacji Sali.
 5. Podpisane potwierdzenie formularza rezerwacji  Sali jest podstawą wydania Sali i wystawienia faktury.
 6. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wydarzeniem ponosi Organizator, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub innych przedmiotów Organizatora lub uczestników wydarzenia.
 7. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Urzędu Miasta za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni od Urzędu Miasta, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie wyposażenia, ścian, posadzek lub kradzież wyposażenia stanowiącego własność Urzędu Miasta. 
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód i strat podczas zwrotu Sali, zostaną one wpisane do formularza rezerwacji Sali. W takim przypadku przedstawiciel Urzędu Miasta sporządzi dokumentację wraz z kosztorysem usunięcia szkód, którego kopię prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty ich usunięcia. 
 9. Nie dokonanie czynności związanych ze zwrotem Sali o których mowa w § 3 ust. 4, nie zwalnia Organizatora wydarzenia od poniesienia odpowiedzialności o których mowa w § 3 ust. 6 i 7.  W tym przypadku przedstawiciel Urzędu Miasta dokona stosownego wpisu do druku formularza rezerwacji Sali.
 10. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora, Organizator odpowiada jak za własne działania.
 11. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do:
 • Przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie całego budynku,
 • Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych, sanitarnych,
 • Usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, pomocniczych, dekoracji i innych,
 • Pozostawienia porządku,
 • Zapewnienia dozoru odzieży w trakcie zdarzenia pozostawionej przez ich uczestników.

 

* W przypadku wynajmu Sali w dniach wolnych od pracy, oraz poza godzinami pracy Urzędu Miasta

 

Do pobrania:
Formularz rezerwacji sali - formularz_rezerwacji_sali_obrad.pdf