BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I EWIDENCJI LUDNOŚCI

Załatw sprawę

Informacje jak załatwić sprawę
(w tym przez internet)

 

 

 

ul. Szwedzka 2, I piętro,

 

Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów – tj. pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Interesanci przebywając w budynkach Urzędu Miasta zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk. 


          - Sprawy meldunkowe (zameldowanie / wymeldowanie) tel. (18) 44 86 675

- Odbiór dowodu osobistego tel. (18) 44 86 674

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego tel. (18) 44 86 676

- Zgłoszenie utraty dowodu osobistego tel. (18) 44 86 676

- Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (18) 44 86 677

- Inne  tel. (18) 44 86 677

 

- Informacje dot. Karty Nowosądeczanina > ttps://mojakn.pl/
- Informacje dot. Karty Dużej Rodziny > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Informacje jak załatwić sprawę (w tym przez internet) znaleźć można w katalogu usług.

 


Godziny przyjęć:

poniedziałek   9:00-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30


Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:

poniedziałek    9:00-16:45

wtorek-piątek: 7:30-15:15

 

Bożena Borkowska - dyrektor wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Dorota Kudlik - Z-ca dyrektora wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Katalog usług

 


Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń oraz powszechnego obowiązku wojskowego.

 1. Ewidencja ludności

  1. Zameldowania

   1. zameldowanie na pobyt stały

   2. zameldowanie na pobyt czasowy
     

  2. Wymeldowania

   1. wymeldowanie z pobytu stałego

   2. wymeldowanie z pobytu czasowego

   3. wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

   4. zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP
     

  3. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
    

 2. Dowody osobiste

  1. Wydanie dowodu osobistego

   1. po raz pierwszy

   2. w związku ze zmianą danych

   3. w razie jego utraty

   4. z powodu zniszczenia

   5. w związku z utratą ważności

  2. Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego

    
 3. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 4. Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób, które stale zamieszkują na terenie miasta bez zameldowania.

 5. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń na terenie Nowego Sącza (tryb zwykły)

   

 6. Sprawy wojskowe

   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

  2. Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

  3. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

  4. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

  5. Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

  6. Wydawanie decyzji o przyznaniu rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do stawienia się na kwalifikację wojskową. powszechnego obowiązku obrony.

  VII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Rodziny

  VIII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Seniora

 

Pracownicy: 

Renata Frączek

tel. 18 44 86 677

Jadwiga Hudziak

tel. 18 44 86 676

Beata Klatka

tel. 18 44 86 677

Wiesława Ociepka

tel. 18 44 86 677

Maria Pustułka

tel. 18 44 86 674

Monika Turska

tel. 18 44 86 675

Krystyna Szwaja

tel. 18 44 86 675

Rafał Tylka

tel. 18 44 86 673

Klaudia Król-Rybarska 

tel. 18 44 86 676