BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA i WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza
na lata 2020-2030

Pobierz sprawozdanie

 


 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030

KOMUNIKAT
 

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców miasta Nowego Sącza posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu uzyskanie Państwa opinii i uwag.

Konsultowany projekt Strategii
: do pobrania.
Termin konsultacji: 9-16.11.2020 r.
Formy konsultacji:
•    wyrażenie opinii i złożenie uwag do Strategii;
•    badanie opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.

Uzupełniająca forma konsultacji: dodatkowe wnioski (opinie, sugestie lub propozycje) w sprawie projektu Strategii mieszkańcy miasta mogą umieszczać na stronie internetowego forum mieszkańców, to jest Miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu (http://konsultacje.nowysacz.pl) w terminie prowadzonych konsultacji.
Formularz zgłoszenia uwag i opinii: do pobrania: pdf  lub doc

Uzupełnij formularz i złóż:
•    elektronicznie - na adres e-mail: strategia@nowysacz.pl;.
•    w placówce pocztowej. Prześlij na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;
•    w Biurze Obsługi Mieszkańców, w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, urna na dokumenty.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – do pobrania.


Weź udział w konsultacjach i podziel się swoją opinią!

 

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 października 2020 r.
 
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Nowego Sącza
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030.Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) oraz § 7 uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 246, poz. 2730 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 575/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Nowego Sącza Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, podaję do publicznej wiadomości, co następuje.

1.    Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, zwanej dalej Strategią. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miasta Nowego Sącza w sprawie Strategii.
2.    Konsultacje społeczne mają charakter ogólnomiejski i mają w nich prawo wziąć udział mieszkańcy miasta Nowego Sącza posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.
3.    Przeprowadzenie konsultacji społecznych odbędzie się w terminie od dnia 9 listopada do dnia
16 listopada 2020 r. (8 dni).
4.    Projekt Strategii jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl.
5.    Konsultacje społeczne odbędą się w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do Strategii oraz badania opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.
6.    Uzupełniającą formą, umożliwiającą wypowiadanie się mieszkańców Miasta Nowego Sącza w sprawie Strategii jest internetowe forum mieszkańców (Miejska platforma konsultacji społecznych w Nowym Sączu).
7.    Opinie i uwagi do projektu Strategii rekomenduje się składać za pomocą Formularza zgłoszenia uwag dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza.
8.    Formularz zgłoszenia uwag zainteresowani mogą otrzymać również
w postaci papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców (Ratusz). Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście, nadać w placówce pocztowej lub przesłać elektronicznie    (adres e-mail: strategia@nowysacz.pl).
9.    Przy ocenie wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie i uwagi przesłane elektronicznie, złożone w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, nadane w placówce pocztowej lub umieszczone na stronie internetowego forum mieszkańców nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.
10.    Dodatkowe wnioski (opinie, sugestie lub propozycje) w sprawie projektu Strategii mieszkańcy miasta mogą umieszczać na stronie internetowego forum mieszkańców, to jest Miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu (http://konsultacje.nowysacz.pl)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.
11.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza; numer telefonu: 18 44 86 583 lub e-mail: strategia@nowysacz.pl
12.    Obwieszczenie podlega rozplakatowaniu w Nowym Sączu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, opublikowaniu w prasie lokalnej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel