Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


WYDZIAŁ KSIĘGOWY

BIP - Wydział Księgowy

 

Rynek 1 (Ratusz), I piętro - pokoje 12 i 13, II piętro, pokoje nr 23, 25, 26
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału Księgowego - Agnieszka Golańska, telefon: 18 44 86 521

Zastępca Dyrektora - Mirosława Nykaza, telefon: 18 44 86 507

Do zakresu działania Wydziału Księgowego należy prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie  sprawozdawczości budżetowej, w tym bilansów a także opracowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto dokonywanie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał rady i zarządzeń prezydenta.

Do zadań wydziału należy prowadzenie księgowości Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej, w tym ewidencja wartości  majątku.

Wydział Księgowy prowadzi obsługę płacową Urzędu Miasta, obsługę kasową w zakresie przyjmowania wpłat z tytułu dochodów z majątku Miasta i Skarbu Państwa, wpłat zobowiązań gotówkowych jak również pozostałych wpłat i wypłat związanych z działalnością Urzędu.

Wydział Księgowy przekazuje dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury oraz niepublicznych placówek
oświatowych, prowadzi obsługę finansowo-księgową PFRON oraz projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd.

 

Pracownicy Wydziału:

 

Stanowiska do spraw płac

Anna Dziczek

Anna Zemła

Iwona Szczecina-Farun

 tel. 18 44 86 589

tel. 18 44 86 512

stanowisko ds. księgowości urzędu

 

tel. 18 44 86 554

stanowisko ds. rozliczania mandatów, grzywien
oraz zaangażowania wydatków budżetowych

Monika Bogdańska

tel. 18 44 86 554

stanowisko ds. windykacji należności z majątku

Gminy i Skarbu Państwa

Natalia Czoch

tel. 18 44 86 556

stanowisko ds. ewidencji zakupów i realizacji
płatności bezgotówkowych

Magdalena Dzieślewska

tel. 18 44 86 562

stanowisko ds. ewidencji należności z majątku Gminy

Irena Kołat

tel. 18 44 86 509

stanowisko ds. obsługi finansowej PFRON,
rozliczania dotacji, delegacji służbowych oraz
ewidencji opłat CEPIK

Renata Liśkiewicz

tel. 18 44 86 573

stanowisko ds. ewidencji wydatków budżetowych
i sporządzania sprawozdań

Marzena Rabińska

tel. 18 44 86 5 54

stanowisko ds. obsługi projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bożena Wojtarowicz

tel. 18 44 86 504

stanowisko ds. rozliczeń VAT

Katarzyna Wójtowicz

tel. 18 44 86 502

stanowisko ds. ewidencji środków trwałych
i należności Skarbu Państwa

Małgorzata Załubska

tel. 18 44 86 556

stanowisko ds. obsługi kasowej, pozabilansowej
ewidencji majątku Skarbu Państwa i rozliczeń między
UM a jednostkami organizacyjnymi Miasta

Małgorzata Jawor

tel. 18 44 86 541

kasjer kasy głównej UM

Beata Kulig

tel. 18 44 86 541

 

Sławomir Suski

tel. 18 44 86 562

 

 

W ramach wydziału funkcjonują następujące kasy:

 

Kasa Główna

Rynek 1, parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć
           poniedziałek:  7:30-16:30
           wtorek-piątek: 7:30-15:00

 

Kasa pomocnicza przy Wydziale Komunikacji i Transportu

ul. Wyspiańskiego 22 (parter)

Godziny przyjęć:
          poniedziałek:  9:15-16:45
          wtorek-piątek: 7:45-15:15

 

 

Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokoje nr 12, 13

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 07:30-15:30

 

W skład Wydziału wchodzą również:
- Referat Budżetu Miasta
- Zespół Stanowisk ds. Księgowości Miasta (Organu)

 

 

REFERAT BUDŻETU MIASTA
Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokoje nr 12, 13

 

Do zadań Referatu Budżetu Miasta należy:

 • Sporządzanie projektu rocznego budżetu miasta stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie przepisów preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe (w przypadku ich utworzenia) oraz merytoryczne wydziały Urzędu,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu miasta,
 • Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta,
 • Udzielanie pomocy Prezydentowi w wykonywaniu budżetu miasta,
 • Bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,
 • Opracowywanie dla Prezydenta informacji z przebiegu wykonywania budżetu miasta za okres I półrocza danego roku celem przedłożenia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • Opracowywanie dla Prezydenta sprawozdania z częścią opisową z wykonania budżetu miasta za dany rok wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia przez Radę uchwały absolutoryjnej,
 • Przygotowywanie materiałów finansowych niezbędnych do uruchomienia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto przy współudziale merytorycznych wydziałów Urzędu.

 

Funkcję Kierownika Referatu Budżetu Miasta pełni Dyrektor Wydziału

 Pracownicy:

 

Edyta Szkarłat

tel. 18 44 86 555

Alicja Jasińska

tel. 18 44 86 510

Ewelina Lorek

tel. 18 44 86 510

Magdalena Mróz

tel. 18 44 86 577

Beata Tobiasz-Krzak

tel. 18 44 86 577

 

 

ZESPÓŁ STANOWISK ds. KSIĘGOWOŚCI MIASTA (ORGANU)

Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokój nr 13

 

Do zadań Zespołu Stanowisk ds. Księgowości Miasta (Organu) należy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ustaleniami wynikającymi z obowiązującej polityki rachunkowości,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, których podstawę stanowi ewidencja księgowa budżetu,
 • Otwieranie odrębnych rachunków bankowych pod wydzielone zadania w tym np. zadania realizowane ze środków unijnych,
 • Uruchamianie środków na wydatki jednostek organizacyjnych miasta stosownie do planów finansowych tych jednostek,
 • Terminowe przekazywanie środków pochodzących z dotacji celowych do jednostek organizacyjnych miasta,
 • Przestrzeganie terminowego przekazywania środków do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dochodów budżetu państwa zrealizowanych przez miasto oraz zwrotu nie wykorzystanych końcem roku budżetowego środków pochodzących z dotacji celowych, które realizują jednostki,
 • spłaty rat kredytów i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto wraz z odsetkami,
 • przygotowanie przetargu na wybór banku obsługującego miasto Nowy Sącz.

 

Pracownicy:

 

Ludmiła Kosecka

tel. 18 44 86 572

Anna Porębska

tel. 18 44 86 572