Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


BIP - Wydział Księgowy

WYDZIAŁ KSIĘGOWY

 

Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokoje nr 22, 25, 26
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału - Mirosława Nykaza, telefon: 18 44 86 507

 

Do zakresu działania Wydziału Księgowego należy obsługa finansowo-księgowa urzędu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wydatków, niepodatkowych dochodów urzędu oraz Skarbu Państwa, a także projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, sum depozytowych i pozostałych zadań finansowo wyodrębnionych. Zadania wydziału obejmują także rozliczenia publiczno-prawne Płatnika między innymi z tytułu: wynagrodzeń, świadczeń, diet oraz rozliczenia Podatnika podatku od towarów i usług.

 

Do zadań wspólnych referatów należy w szczególności:
1) sporządzanie dowodów księgowych, w tym zbiorczych dowodów;
2) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z dochodów urzędu oraz Skarbu Państwa i wydatków urzędu oraz zestawień pomocniczych w zakresie:
a) sprawozdań budżetowych,
b) sprawozdań z operacji finansowych,
c) sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej, a także łącznego sprawozdania finansowego,
d) sprawozdań statystycznych,
3) terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz wykonawców robót i usług w formie bezgotówkowej;
4) prowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji;
5) sporządzanie przy współpracy wydziałów merytorycznych informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec miasta;
6) współpraca przy opracowaniu wystąpień o wydanie interpretacji podatkowych;
7) sporządzanie danych dla potrzeb udzielenia informacji publicznej;
8) przygotowywanie do archiwizowania i przekazywanie do archiwum dowodów księgowych i dokumentacji finansowo – księgowej z zachowaniem zasad i procedur szczególnych oraz bieżąca współpraca z archiwum zakładowym;
9) opracowywanie zasad polityki rachunkowości, w tym w szczególności w zakresie: sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zakładowego planu kont, inwentaryzacji, instrukcji kasowej, rozliczeń podatku VAT;
 

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Księgowości i Rozliczeń Wydatków
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 25

Do zadań referatu należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości:
a) wydatków finansowanych z rachunku bankowego wydatków, wydatków niewygasających, działalności finansowo wyodrębnionych oraz wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi z zachowaniem zasad ustawy o finansach publicznych, w szczegółowości właściwej dla Budżetu24,
b) pozostałych aktywów i pasywów w ramach rachunków bankowych w szczególności: sum depozytowych, ZFŚS,
2) prowadzenie ewidencji dla planu finansowego wydatków, w tym wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi lub finansowo wyodrębnionymi, w szczegółowości określonej Budżetem24;
3) segregowanie i dekretacja dowodów księgowych zgodnie z zasadami ustaw o rachunkowości i o finansach publicznych;
4) kontrola formalno–rachunkowa w ramach kontroli wstępnej dowodów księgowych dotyczących wydatków w ramach projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, ich dekretacja w zakresie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgodnie ze szczegółowością Budżetu24, a także wymogami umowy o dofinansowanie;
5) kontrola formalno–rachunkowa w ramach kontroli wstępnej dowodów księgowych dotyczących wydatków finansowanych z funduszy celowych, ich dekretacja w zakresie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgodnie ze szczegółowością Budżetu24 oraz kontrola wykorzystania środków planu finansowego funduszu celowego;
6) bieżąca analiza obrotów i sald na rachunkach bankowych: wydatków, wydatków niewygasających, sum depozytowych (wadiów i gwarancji), ZFŚS, innych wydatków finansowo wyodrębnionych oraz wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
7) rozliczanie sum depozytowych oraz sporządzanie przelewów z rachunków bankowych sum depozytowych (wadiów i gwarancji) oraz funduszy celowych w oparciu o dyspozycje innych wydziałów;
8) prowadzenie rozrachunków i rozliczeń w zakresie określonym w pkt 1;
9) prowadzenie rejestru not księgowych;
10) prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, a także ich zwalnianie zgodnie z dyspozycjami wydziałów;
11) kontrola i weryfikacja, przedkładanych przez wydziały realizujące projekty: sprawozdań, wniosków o płatność, raportów i innych dokumentów finansowych wymaganych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące/ Zarządzające, w części finansowej, pod względem zgodności z ewidencją księgową oraz umową o realizację projektu;
12) bieżąca współpraca z bankiem obsługującym rachunki bankowe pozostające w dyspozycji wydziału;
13) administrowanie uprawnieniami bankowymi pracowników wydziału;
14) akceptacja przelewów bankowych w ramach wykonywania dyspozycji środkami z wykorzystaniem oprogramowania banku obsługującego rachunki bankowe urzędu, zgodnie   z przydzielonymi uprawnieniami;
15) kasowa obsługa urzędu.

 

Kierownik referatu:

Renata Liśkiewicz tel. 18 44 86 573

 

Pracownicy:

Monika Bogdańska tel. 18 44 86 554
Marzena Rabińska tel. 18 44 86 554
Monika Gołąb tel. 18 44 86 573
Katarzyna Kozak tel. 18 44 86 573

 

W ramach wydziału funkcjonują następujące kasy:

Kasa Główna

Rynek 1, parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć
           poniedziałek:  9:00-16:00
           wtorek-piątek: 7:30-14:30

Pracownicy:

Małgorzata Jawor tel. 18 44 86 541

 

Kasa pomocnicza przy Wydziale Komunikacji i Transportu

ul. Wyspiańskiego 22 (parter)

Godziny przyjęć:
          poniedziałek:  9:15-16:45
          wtorek-piątek: 7:45-15:15

 Pracownicy:

Irena Drożdż tel. 18 47 37 158

 

 

 

Referat Księgowości Dochodów, Rozliczeń Podatku VAT oraz Ewidencji Majątku Urzędu Miasta
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 26

Do zadań referatu należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami ustaw o rachunkowości i o finansach publicznych w zakresie dochodów niepodatkowych urzędu oraz Skarbu Państwa, realizowanych przez wydziały, w tym dochodów rządowych np.: opłaty ewidencyjnej, w szczegółowości określonej w Budżecie24;
2) kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych właściwych dla zakresu zadań referatu i ich właściwa segregacja;
3) dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami ustaw rachunkowości i o finansach publicznych, a także według szczegółowości określonej w Budżecie24;
4) bieżąca analiza sald i obrotów rachunków bankowych dochodów niepodatkowych urzędu oraz dochodów Skarbu Państwa, rozliczanie nadpłat z tytułu dochodów;
5) prowadzenie rozrachunków i rozliczeń w zakresie określonym w pkt 1;
6) dochodzenie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych z tytułu dochodów niepodatkowych miasta, Skarbu Państwa, mandatów karnych, kar i grzywien oraz kompletowanie dokumentacji do dochodzenia należności w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, a także bieżąca współpraca z Biurem Radców Prawnych i organami egzekucyjnymi;
7) księgowanie rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu urzędu jednostkom spoza sektora finansów publicznych;
8) bieżące prowadzenie spraw związanych z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług miasta;
9) kontrola i weryfikacja przedkładanych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych;
10) bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczeń podatku VAT;
11) weryfikacja dowodów księgowych w zakresie rozliczenia podatku VAT urzędu;
12) współpraca z wydziałami w zakresie rozliczeń podatku VAT;
13) sporządzanie cząstkowej deklaracji podatku VAT urzędu i łącznej deklaracji podatku VAT miasta oraz pliku JPK VAT;
14) terminowe rozliczanie podatku VAT miasta z Urzędem Skarbowym;
15) prowadzenie rozliczeń i rozrachunków z tytułu środków z podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi miasta;
16) ustalanie prewskaźnika i wskaźnika struktury dla urzędu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi miasta;
17) prowadzenie spraw związanych z rejestracją obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących przez urząd i jednostki organizacyjne miasta;
18) współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych urzędowych interpretacji Ministra Finansów z zakresu podatku VAT dla zadań realizowanych w urzędzie i mieście oraz bieżąca analiza wydawanych indywidualnych interpretacji i wyroków sądowych;
19) prowadzenie ewidencji szczegółowej majątku urzędu oraz Skarbu Państwa, w szczególności: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych obcych;
20) naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
21) rozliczanie inwentaryzacji prowadzonej w drodze spisu z natury;
22) sporządzanie sprawozdań w tym statystycznych dotyczących majątku urzędu zgodnie z wymogami aktów szczegółowych.
 

Pracownicy:

Katarzyna Wójtowicz tel. 18 44 86 502
Magdalena Dzieślewska tel. 18 44 86 562
Sławomir Suski tel. 18 44 86 562
Irena Kołat tel. 18 44 86 509
Natalia Czoch tel. 18 44 86 556
Ewa Zaczyk-Łopuch tel. 18 44 86 509
Agnieszka Matiaszek tel. 18 44 86 504

 

 

Referat ds. Płac
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 22

Do zadań referatu należy:

1) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników urzędu;
2) przygotowanie wypłat należności z tytułu: umów zleceń, umów o dzieło, diet radnych, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stypendiów dla uczniów szkół i sportowców oraz konkursów;
3) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych urzędu, jako Płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne    i Fundusz Pracy;
4) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
5) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi i rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników, radnych, stypendystów oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych;
6) wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych i ustalenia kapitału początkowego dla pracowników urzędu, w oparciu o zarchiwizowane dokumenty;
7) występowanie o wydanie indywidualnych urzędowych interpretacji Ministra Finansów w zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne;
8) kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych zakresu zadań referatu, a także obowiązku Płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
9) sporządzanie niezbędnych dokumentów dla ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków wynagrodzeń;
10) sporządzanie sprawozdań GUS;
11) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ERP-7;
12) wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników;
13) archiwizowanie list płac i kart wynagrodzeń.
 

 

Pracownicy:

Anna Dziczek tel. 18 44 86 589
Anna Zemła tel. 18 44 86 512
Iwona Szczecina - Farun tel. 18 44 86 512