Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Plan miasta

Internetowy plan miasta Nowego Sącza prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wśród tych danych plan zawiera informacje dotyczące granic osiedli, modelu rzeźby terenu i komplet ortofotomap utworzonych na podstawie zdjęć lotniczych w latach 2003, 2009, 2013 i 2015. Dla zainteresowanych cenna będzie ewidencja gruntów i budynków lub informacje o przeznaczeniu danego terenu w przypadku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan miasta wchodzi w skład Systemu Informacji Przestrzennej miasta Nowego Sącza (w skrócie SIP).

http://sip.nowysacz.pl


Mapa posiada 4 moduły prezentacji:

 

Internetowy plan miasta

Plan miasta - w którym zawarte są informacje pochodzące z: numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu, punkty adresowe i ulice wchodzące w skład Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA), Numeryczny Model Rzeźby Terenu (NMT) określający położenie wysokościowe danej lokalizacji, granice osiedli, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) z lat 2003, 2009, 2013 i 2015 roku oraz inne informacje stanowiące informację publiczną.

Planowanie przestrzenne - moduł prezentujący dane z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Sącz.
W skład modułu wchodzą: EGiB, plany miejscowe, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mapa podkładowa wygenerowana na podstawie Bazy Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k) oraz ortofotomapy.

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja gruntów i budynków - w skład modułu wchodzą: mapa ewidencyjna EGiB, serwis granic powiatu i gminy oraz mapy podkładowej (BDOT10k).

moduł adresowy (EMUiA)

Moduł adresowy - przeznaczony jest przede wszystkim do prezentacji i wyszukiwania ulic oraz punktów adresowych budynków w Nowym Sączu opierając się na danych pochodzących z EMUiA Nowego Sącza.

 

Jak poruszać się na mapie?

Przechodzenie pomiędzy modułami można dokonywać poprzez wybór znajdujących się na rozwijalnej liście modułów na górnej belce na paskiem menu .

W celu ułatwienia nawigacji i wyszukiwania danych SIP udostępnia pomoc, w której opisano znaczenie i działanie poszczególnych przycisków i elementów interfejsu do obsługi map cyfrowych.
Aby skorzystać z pomocy należy na pasku narzędzi nacisnąć na ikonkę przycisk POMOC.

 

 

Uwagi

Udostępnione dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.
Zawarte w serwisie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.


Serwis może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

Serwis sip.nowysacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu.

W chwili obecnej trwają prace modernizacyjne polegające na aktualizacji planów miejscowych oraz punktów szczególnego zainteresowania (tzw. POI).