Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Instytucje otoczenia biznesu:
 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości   

Rynek 11, 33–300 Nowy Sącz
tel. 18 443 75 21, tel./fax 18 444 49 25
e-mail: cech@nowysacz.com.pl
www.cech.nowysacz.com.pl

 • reprezentacja zrzeszonych rzemieślników z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego wobec władz państwowych i samorządowych;
 • usługi w zakresie prawa pracy i rachunkowości, prowadzenie biura rachunkowego;
 • prowadzenie szkół zawodowych dla młodocianych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiP w Muszynie Złockiem;
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle;
 • organizacja kursów zawodowych i dokształcających dla dorosłych.
   

Centrum Business in Małopolska                 

ul. Podole 60, 30-394 Kraków                      
tel. 12 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.pl
businessinmalopolska.pl

 • regionalny odpowiednik oraz partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu prowadzący zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny;
 • wsparcie eksportu małopolskich przedsiębiorstw poprzez m.in. targi, misje gospodarcze, warsztaty i szkolenia, poszukiwania odbiorców produktów i usług, konsultacje, wydawnictwa;
 • promocja małopolskiego potencjału inwestycyjnego poprzez m.in. bieżącą obsługę informacyjną przedsiębiorców, międzynarodowe targi inwestycyjne, publikacje, szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, bazę nieruchomości inwestycyjnych;
 • budowanie międzynarodowej marki gospodarczej Małopolski poprzez prezentacje, udział w konferencjach i wydarzeniach o randze międzynarodowej, wydawnictwa oraz publikacje w mediach.
   

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Biuro terenowe w Nowym Sączu

ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 441 35 66, tel. kom. 694 407 397
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl
www.fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl

 • wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości;
 • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego na finansowanie wydatków firmowych, w szczególności w zakresie inwestycji i doraźnych potrzeb mających wpływ na poprawę rentowności;
 • realizacja projektu, którego celem jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne oraz działania z zakresu efektywności energetycznej www.przedsiebiorcazklimatem.pl
   

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Żółkiewskiego 18, 33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18 443 66 69, 18 443 66 89
e-mail: biuro@izbarzem-ns.pl
www.izbarzem.nsi.pl

 • reprezentacja interesów zrzeszonych organizacji (cechy i spółdzielnie rzemieślnicze) wobec organów administracji publicznej, samorządowej i związków zawodowych pracowników;
 • działalność oświatowa dla uczniów rzemiosła;
 • egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie;
 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
   

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług

Rynek 10, 33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18 443 77 15
e-mail: kongregacja@onet.pl
www.kongregacjakupiecka.com.pl

 • reprezentacja interesów zrzeszonych firm wobec władzy państwowej i samorządowej oraz organizacji społecznych;
 • usługi doradztwa w sprawach organizacyjnych i prawnych dla firm zrzeszonych.
   

Krakowski Park Technologiczny

ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel. 12 640 19 40
fax 12 640 19 45
biuro@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl
 

 • kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce;
 • zarządzanie Polską Strefą Inwestycji – udzielanie zwolnień podatkowych, inspirowanie przedsiębiorców do nowych inwestycji;
 • promocja oferty gospodarczej województwa małopolskiego, przygotowanie samorządów do kontaktu z inwestorem;
 • za pomocą inkubatora technologicznego i akceleratora stabilizuje, umacnia pozycję rynkową najbardziej obiecujących startupów i inspiruje je do globalnego rozwoju;
 • udostępnianie firmom sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprogramowania i infrastruktury sieciowej, aby rozszerzyć ich możliwości i ofertę;
 • szkolenia, doradztwo;
 • dysponuje unikalnym know how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów, efektem ponad 20 lat praktyki w otoczeniu rynkowym.
   

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Dla mieszkańców powiatów: m. Nowy Sącz, nowosądeckiego,
gorlickiego oraz limanowskiego

ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax 18 442 25 11
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 
www.fundusze.malopolska.pl

 • konsultacje dotyczące możliwości dofinansowania ze środków unijnych projektów związanych z otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej, szkoleniami zawodowymi, inwestycjami, edukacją, ochroną środowiska;
 • pomoc w zakwalifikowaniu pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programach operacyjnych;
 • spotkania informacyjne oraz szkolenia na temat możliwości dofinansowania ze środków unijnych.
   

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków
tel. 12 376 91 00, fax 12 376 91 20
Punkt Konsultacyjny (parter)
tel. 12 376 91 10, 12 376 91 91, 12 376 91 93
e-mail: info@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl

 • wdrażanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013 w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia innowacji, przedsiębiorczości, odnawialnych źródeł energii, polityki społecznej i edukacji;
 • przeprowadzanie naboru i oceny wniosków oraz kontrola i monitoring całego procesu wykorzystania dotacji i rozliczenia projektu (MRPO 2007-2013 i RPO WM 2014-2020).
   

Nowosądecka Izba Turystyczna
Rynek 19, 33–300 Nowy Sącz
tel. 18 547 54 72, tel./fax 18 547 54 74
e-mail: nit@onet.eu
www.nit.mnet.pl

 • członek Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego branżowego samorządu gospodarczego i innych regionalnych organizacji i stowarzyszeń działających w turystyce;
 • inicjowanie działań w zakresie informacji i promocji Sądecczyzny – tworzenie nowych form prezentacji regionu i jego atrakcji turystycznych;
 • reprezentowanie interesów podmiotów gospodarczych branży turystycznej Sądecczyzny wobec władz państwowych, samorządowych i gospodarczych;
 • tworzenie prawnych i ekonomicznych warunków rozwoju gospodarki turystycznej w regionie sądeckim;
 • szkolenia zawodowe i doszkalanie kadr turystyki oraz zarządców obiektów hotelarskich i biur podróży, współpraca z uczelniami kształcącymi kadry dla turystyki.


Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 442 35 68, 18 442 35 69
e-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl

 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowo - produkcyjnych po preferencyjnych cenach;
 • wynajem sali konferencyjnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną;
 • doradztwo w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 • doradztwo i pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33–300 Nowy Sącz
tel. 18 440 81 63 do 64, fax 18 442 29 50
e-mail: sarr@sarr.com.pl
sarr.com.pl

 • działalność służąca rozwojowi regionu sądeckiego oraz podmiotów działających na jego terenie;
 • usługi informacyjne i szkoleniowe dotyczące zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków unijnych.
   

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33–300 Nowy Sącz
tel. 18 449 91 64, tel./fax 18 449 91 65
e-mail: biuro@sig.org.pl
www.sig.org.pl

 • reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz państwowych i samorządowych;
 • usługi doradcze i informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność
  gospodarczą;
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych i pożyczkowych na rozwój firmy;
 • legalizacja dokumentów handlowych;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego;
 • dystrybucja zezwoleń na przewozy międzynarodowe rzeczy;
 • szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców;
 • promocja oraz kojarzenie interesów firm zrzeszonych.
   

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych STOPIL

ul. Jana Pawła II 23/211, 33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18 547 53 03
e-mail: stopil@poczta.onet.pl
www.facebook.com/profile.php?id=100068013983103

 • aktywizacja i integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • doradztwo zawodowe, społeczne i psychologiczne;
 • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, psychologii społecznej;
 • pomoc w założeniu własnej firmy oraz przedsiębiorstwa społecznego.