Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


 


PLAN PRACY RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
NA ROK 2022


 

 

L.p.

 

TEMATYKA SESJI RADY MIASTA

 

TERMIN SESJI

 

1.

 

 

 

 

 • zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (zgodnie z § 98 Statutu Miasta Nowego Sącza).

 • przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania z działalności (zgodnie z § 99 Statutu Miasta Nowego Sącza).

 • przedstawienie na piśmie przez Przewodniczących stałych komisji rocznych sprawozdań z działalności (zgodnie z § 70 Statutu Miasta Nowego Sącza).

 • sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku (zgodnie z art. 10 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.).

 • informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu o stanie bezpieczeństwa Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.

(zgodnie z art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r.). sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2021.

 • ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2021

(zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r.).

 • podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

 

22.03

 


2.

 

 • program promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021 - 2022 - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2021.

 • raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

 • sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2021 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

 • sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2021 ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2022. podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

 

26.04

 

 

 

3.


sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

24.05

 

4.

 

 

 


rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

przedstawienie:

 1. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.

 2. sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021.

 3. Uchwały Nr … … … Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia … … … ., w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.

 4. informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza.

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2021 r.

podjęcie innych uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

 

28.06

5.

 


podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

 


26.07

 6.

 

podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

13.09

 

7.

 


 


 


informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz

(zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe). podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

18.10

 

2

 

8.

 

 


 

Sesja Uroczysta (730. rocznica lokacji Miasta Nowego Sącza).

8.11

 

 

9.

 

 

podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM

22.11

 

 10.

 

Sesja „budżetowa” - podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad Sesji RM.

27.12