Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2011-09-27
Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniem łączy dostępowych do sieci Internet. (unieważniona przez RIO)

2011-09-27
Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Miasta Nowego Sącza bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Nowy Sącz w znaku towarowym Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2011-09-02
Uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesieniea trakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2010.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/120/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Małopolskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/91/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-05-24
Uchwała Nr X/94/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

2011-05-24
Uchwała Nr X/92/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/90/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-05-24
Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.

2011-05-24
Uchwała Nr X/102/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/100/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 70 000 zł.

2011-05-24
Uchwała Nr X/99/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 45”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/101/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Barbary Wilczyńskiej na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXV/671/2010 z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.