Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/433/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/432/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie w obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działki położonej w Nowym Sączu.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/430/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/431/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/434/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/418/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/421/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/424/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/422/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany szlaku służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/416/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/405/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/403/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/407/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/409/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/413/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/412/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/411/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/410/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/401/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/399/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/397/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-12
Uchwała Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/396/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 roku w sprawie organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/392/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/391/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/389/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/384/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/393/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/383/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” zespołowi redakcyjnemu „Almanachu Sądeckiego”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/382/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Marianowi Mółce.