Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/539/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli Zabełcze i Przetakówka w Nowym Sączu.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/528/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/527/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/538/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: nadania nazwy rondu.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/526/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z pomnika przyrody - alei drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-013 (dawny 200).

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/522/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/525/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody trzech drzew z pomnika przyrody - grupy drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-012 (dawny 199).

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/523/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/524/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/518/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/516/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz miejsca na wieży Ratusza pod urządzenia stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej sieci Plus.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/512/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/511/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/517/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/521/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Nowy Sącz oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/520/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługiopiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/519/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: realizacji przez Miasto Nowy Sącz wspólnie z Gminą Chełmiec zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chełmiec i Miasta Nowy Sącz poprzez remont ulicy Starowiejskiej” w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015”.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/513/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/515/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/514/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/505/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/506/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/497/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/504/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/499/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/500/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia dnia 2 grudnia dorocznym miejskim „Dniem Integracji Uczniów Niepełnosprawnych”.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/508/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/507/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/509/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/510/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/491/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/488/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-06-25
Uchwała Nr L/487/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2012.

2013-06-25
Uchwała Nr L/486/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/481/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/485/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-06-25
Uchwała Nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.

2013-06-25
Uchwała Nr L/484/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/483/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/490/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/494/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.