Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/381/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Mazanowi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/386/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1,art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/375/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/376/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/374/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/373/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/378/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/377/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/379/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu - samorządowej instytucji kultury w mienie ruchome.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/362/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów położonej w Gminie Chełmiec.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/380/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/360/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/361/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/357/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/358/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/356/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/343/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/341/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/349/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/346/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Matematyka drogą do sukcesu - matura twoim kapitałem” Nr WND-POKL.09.05.00-12-514/11r ealizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/347/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16 w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/348/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/353/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/351/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/350/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/352/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/355/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/354/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.