Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/690/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/685/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/694/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/695/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/681/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/683/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Westerplatte 23 w Klubie Osiedlowym „Bajka”, będącego własnością Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Osiedla „Westerplatte”.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/684/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umów najmu części nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/693/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/679/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/677/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/678/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/680/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/676/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/674/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/675/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/673/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/672/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/669/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/668/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Limanowa dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Miasta Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/671/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/661/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/670/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/665/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/664/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zaliczenia ulicy Bystrzyckiej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/660/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/659/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/649/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/635/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/643/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza zmienionej uchwałą Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/642/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/647/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.