Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2015-04-21
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-04-21
Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MNS [...]

2015-03-17
Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zaliczenia istniejącej drogi ulicy Wojciecha Kossaka w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych wraz z jednoczesnym ustaleniem przebiegu tej drogi.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r., w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2015 roku.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w Mieście Nowy Sącz”.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu aglomeracji Nowy Sącz.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: delegowania radnych Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Józefowi Oleksemu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Zespołowi Szkół Elektryczno - Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"

2014-12-30
Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015

2014-12-30
Uchwała Nr V/39/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2014-12-30
Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu socjalnego pn. „Sądecka Pomocna Dłoń”.

2014-12-30
Uchwała Nr V/35/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2014-12-30
Uchwała Nr V/41/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2014-12-30
Uchwała Nr V/38/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2015.

2014-12-30
Uchwała Nr V/33/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.