Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/130/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/133/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/131/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie akcji „Plastikowa Butelka Zwrotna”

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/135/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/132/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/118/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Sączu - Miejski Klub

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/120/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/121/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/119/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ppłk Rafałowi Iwankowi

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/102/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz” na terenie Miasta Nowego Sącza

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/98/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Józefowi Klimkowi

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-03-13
UCHWAŁA NR X/97/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/92/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/93/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Kr 1303/18)

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/77/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r., w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie „Lokalny Program Osłonowy” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości [...]

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/80/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/79/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/85/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/86/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miastan Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/87/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/83/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/95/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/94/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/84/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza”

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/96/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejskiej Klub Sportowy „Sandecja” S.A. przez Prezydenta Miasta Pana Ludomira Handzla

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta miasta Nowego Sącza do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z programu priorytetowego pn.: \"Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności\" organizowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie