Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/210/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-10-01
UCHWAŁA NR XX/204/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-10-01
UCHWAŁA NR XX/205/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/193/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu wniosku w terminie

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/194/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/192/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/189/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ks. Piotrowi Lisowskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/190/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu na Prezydenta Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/191/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/195/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/196/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/188/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/203/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/200/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/201/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/198/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/199/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/202/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/197/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi

2019-08-02
UCHWAŁA NR XVIII/187/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/171/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie wypracowania programu naprawczego dla Nova Sp. z o.o.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/170/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej \"Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza\" Panu Hansowi Bax

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/182/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/177/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/175/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań własnych

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” złożonego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 66\"

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/184/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/179/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/180/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/178/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/181/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Zespołu Weryfikującego Budżet Obywatelski Miasta Nowego Sącz na 2020 rok

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/183/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/172/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/144/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/142/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/139/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/140/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/143/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/132/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/134/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2020 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza