Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/336/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/332/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/337/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/333/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/323/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/331/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Aleksandrowi Rybskiemu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/330/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/327/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2016-10-18
UCHWAŁA NR XXIX/318/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Józefowi Koral i Panu Marianowi Koral

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/313/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/287/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - Rondo Świętego Jana Pawła II

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/303/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/301/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/298/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/299/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/296/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci: T-Mobile Polska S.A.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/295/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży i na strychu budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej firmy Polkomtel Sp. z o.o.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/288/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Zofii Basiadze

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/302/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/300/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/304/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/305/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/289/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/292/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/291/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2021

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/290/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/293/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/282/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu