Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/365/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/366/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/364/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/367/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/360/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/368/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXV/355/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r., w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/363/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Nowego Sącza, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/358/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/354/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/353/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/356/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/355/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/357/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/351/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/352/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/340/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/341/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/342/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/338/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/343/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/350/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/345/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/346/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/347/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/389/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/349/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/348/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/344/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 roku

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/336/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/333/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/337/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/332/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/334/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Aleksandrowi Rybskiemu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/327/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat