Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/241/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Tadeuszowi Rybie

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/220/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Stefanowi Kuligowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Józefowi Stojkowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/223/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie Świętej Małgorzaty Patronką Miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy mjr Jerzego Iszkowskiego w Nowym Sączu

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Beskid” położonym w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz z miastem Suzhou w Chińskiej Republice Ludowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie

2016-01-19
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

2016-01-19
Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2016-01-19
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2016-01-19
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-01-19
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/210/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/209/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: "Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+".

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/212/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/208/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/207/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/203/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/185/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/187/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/198/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi „SOLIDUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 32, 33 - 300 Nowy Sącz na Uchwałę Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu [...]

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/182/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ojcu Stanisławowi Majchrowi SJ.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.