Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/264/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w Trzycierzu 95

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/258/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/253/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/252/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/254/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/255/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/251/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/250/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/249/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/242/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/241/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/243/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2020

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/247/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/244/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat [...]

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/246/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/239/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/248/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/240/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/245/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/238/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”

2019-12-10
UCHWAŁA NR XXV/237/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXI/208/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy [...]

2019-11-27
UCHWAŁA NR XXIV/235/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-11-27
UCHWAŁA NR XXIV/236/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku Nr KI-411/231/19

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/225/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/226/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/222/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza Samorządowej Karty Praw Rodzin

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/223/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu petycji w terminie

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/233/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/232/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad [...]

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/224/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/230/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/227/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 59”

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/228/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/231/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/229/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/207/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/220/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/218/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/219/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powierzenia zadań własnych

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/221/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/216/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/217/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpoznania skargi, dotyczącej wypłacenia odprawy emerytalnej w dniu jej wymagalności

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/215/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przekazania petycji

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/214/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/213/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/206/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Jerzemu Gizie

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/210/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/212/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich