Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/422/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/411/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/413/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/414/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/420/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/419/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/416/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/417/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/418/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/408/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/409/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/410/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/404/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/401/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/402/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/398/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/399/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. w Nowym Sączu

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/393/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/394/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/395/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/388/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA Nr XXXIX/391/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/396/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/390/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 000 zł

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/387/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017