Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/583/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/580/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/569/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/565/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/564/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", zmienionej Uchwałą Nr LI/537/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/566/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/570/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/567/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/563/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/560/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/561/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/568/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/562/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/557/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/558/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarcz Herbowych "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Bogusławowi Popiela; Panu Henrykowi Popiela; Panu Rafałowi Popiela

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/572/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/573/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/574/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/571/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/559/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/555/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/554/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/556/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/553/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/552/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/551/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/548/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Marii Gizie - Podgórskiej

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/549/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/550/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/538/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/539/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/540/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2018

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/525/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/526/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/529/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/528/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020" w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/531/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/541/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2018 roku

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/542/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/536/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/547/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/524/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/546/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/543/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/544/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza