BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Utworzenie Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Utworzenie Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zobacz plakat

 


 Rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

[2020-04-23]

Informujemy, że w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” prowadzona jest uzupełniająca rekrutacja do grupy starszej - integracyjnej.

 

Dodatkowy nabór skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat posiadających orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie: od 23 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:

 • w Biurze Projektu - Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 094, e-mail: jpiwowarska@nowysacz.pl;
 • w Filii Biura - Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz; tel. 18 442 64 40; e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl;
 • na stronie www.nowysacz.pl;

Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory poniżej:

[Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie]

[Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy]

[Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - rekrutacja]

[Zał. nr 3 Umowa uczestnictwa w projekcie]

[Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa]

[Zał. nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu]

[Zał. nr 6 Oświadczenie]

[Zał. nr 7 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola]

 

 


Ogłoszenie ostatecznych wyników naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

[2020-04-22]

 

Poniżej przedstawiamy Listy dzieci przyjętych do grupy starszej i młodszej Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR.

 

Załączniki:

1. Lista dzieci przyjętych do grupy starszej

2. Lista dzieci przyjętych do grupy młodszej

3. Lista rezerwowa do grupy młodszej

 

 


 

Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola - listy zakwalifikowanych

[06.04.2020]

 

Poniżej przedstawiamy listy dzieci zakwalifikowanych do grupy starszej i młodszej Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie rodzice kandydata/kandydatki muszą dokonać potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez złożenie pisemnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

 

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii ww. oświadczenie należy wysłać podpisane drogą elektroniczną na adres e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl w terminie 14-20.04.2020 r.

 

Załącznik 1 - Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy młodszej

Załącznik 2 - Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy starszej

 


Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór do projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza”

[02.03.2020]

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, które zostanie utworzone do dnia 1.09.2020 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11.02.2020 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz.

Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi powstanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie: od 2 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez utworzenie 45 miejsc dla dzieci w dwóch grupach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2020/2021.

Uczestnikiem projektu w pierwszej kolejności może zostać dziecko w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Nowy Sącz.

W ramach projektu przewidziane są dla Uczestników projektu następujące formy wsparcia:

 1. pobyt Uczestników projektu w przedszkolu w okresie od  1 września 2020 r.  do 31 sierpnia 2021 r., (5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6:30 do 16:30 (10 godzin dziennie):
  1. I grupa młodsza: dzieci w wieku 3-4 lat (25 dzieci);
  2. II grupa starsza-integracyjna: dzieci w wieku 4-6 lat (20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
 2. zajęcia dodatkowe logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:

 • w Biurze Projektu - Wydział Pozyskiwania Funduszy,
  ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. 18 41 45 094, e-mail: jpiwowarska@nowysacz.pl ;
 • w Filii Biura - Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II,
  ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz;
  tel. 18 442 64 40; e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl ;
 • na stronie www.nowysacz.pl

 

Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory poniżej:

[Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie]

[Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy]

[Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - rekrutacja]

[Zał. nr 3 Umowa uczestnictwa w projekcie]

[Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa]

[Zał. nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu]

[Zał. nr 6 Oświadczenie]

[Zał. nr 7 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola]

 

W celu skorzystania z pomocy przy wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej można skontaktować się (osobiście, e-mailowo, telefonicznie) z pracownikami Wydziału Pozyskiwania Funduszy (Biuro Projektu) lub Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26 (Filia Biura Projektu bez barier architektonicznych.


Osoby głuche i słabosłyszące będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza j.migowego.
 

  

 


Utworzenie Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

[10.02.2020]

 

Przedsięwzięcie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i uruchomienia 45 nowych miejsc przedszkolnych  przez Miasto Nowy Sącz jest możliwe dzięki realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem niniejszego projektu jest:

zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez utworzenie 45 miejsc dla dzieci w dwóch grupach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2020/2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) pobyt Uczestników projektu w przedszkolu w okresie od  1 września 2020 r.  do 31 lipca 2021 r.:

a. I grupa młodsza: dzieci w wieku 3-4 lat (25 dzieci);
b. II grupa starsza-integracyjna: dzieci w wieku 4-6 lat (20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

2) zajęcia dodatkowe logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej

3) doskonalenie umiejętności, kompetencji/kwalifikacji nauczycieli nowoutworzonego przedszkola.

Założone działania projektowe w okresie 1.01.2020–31.08.2021:

 • rekrutacja grupy docelowej (45 Uczestników/Uczestniczek projektu);
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola;
 • zakup i montaż wyposażenia;
 • zakup i dostawa pomocy dydaktycznych;
 • zapewnienie 12-miesięcznego bieżącego funkcjonowania nowoutworzonego Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu (IX 2020 – VIII 2021);
 • organizacja zajęć dodatkowych w nowoutworzonym przedszkolu;
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji/kwalifikacji nauczycieli w nowoutworzonym przedszkolu.

I nabór do projektu zaplanowano w okresie od 2 do 27 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca dokumentacja rekrutacyjna dostępne będą:

 • w biurze projektu – Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 094, e-mail: jpiwowarska@nowysacz.pl;
 • w filii biura projektu - w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 442 64 40, e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl;
 • na stronie www.nowysacz.pl;


Całkowita wartość projektu:  1 621 382,00 zł;

Współfinansowanie z UE:  1 378 112,00 zł

Wkład własny:  243 270,00 zł

Osoby głuche i słabosłyszące będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza j.migowego.