BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza

O programie

      Prezydent Miasta Nowego Sącza przystąpił do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

      Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

      Program jest opracowywany z wykorzystaniem metody uspołecznionej, co oznacza, że mieszkańcy miasta będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w: warsztatach diagnostycznych, konsultacjach obszarów do rewitalizacji, czy zgłaszanie wniosków projektowych.

      Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Obszar zdegradowany
Jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji
Obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022” wybrana została firma ResPublic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 5, 01-498 Warszawa.

Aktualne informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej rewitalizacja-nowysacz.pl oraz w lokalnych mediach.


DOKUMENTY:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Poz. 1777)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa, 3 lipca 2015r.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014
https://www.mr.gov.pl/media/4438/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf