Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

 

 

Podpisano umowę o dofinansowanie na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza”

 

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniesie 100 000,00 zł., z czego dofinansowanie stanowi 85%.

 

Projekt obejmuje:

1. opracowanie dokumentu PGN (w tym: inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie miasta, stworzenie bazy danych),

2. przeprowadzenie szkoleń,

3. przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,

4. upublicznienie informacji o opracowaniu planu.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Sporządzenie planu pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

www.pois.gov.pl