Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

XXI edycja konkursu "Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni"

Pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbędzie się 21. edycja konkursu "Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni". Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich mieszkańców domów jedno- i wielorodzinnych oraz jednostki organizacyjne, mające siedzibę na terenie Miasta, które zgłoszą swój udział  w terminie do dnia 31. sierpnia 2017 r.

Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – "Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni", podniesienie stanu estetycznego Miasta, podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta.
 

Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs  przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:
 

•    ogrody przydomowe,
•    balkony,
•    tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
•    tereny zielone osiedli.
 

Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz, Rynek 1 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl.
 

[Pobierz kartę zgłoszeniową] – [Karta zgłoszeniowa]
 

Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.
 

Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:
 

•    czystość i estetyka,
•    urządzenie rabat kwiatowych,
•    utrzymanie trawników,
•    ukwiecenie okien i balkonów,
•    różnorodność gatunkowa,
•    elementy małej architektury,
•    urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
•    funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
•    wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).
 

W przypadku balkonów:
 

•    ukwiecenie,
•    czystość i estetyka,
•    kompozycje kwiatowe.
 

W przypadku jednostek organizacyjnych:
 

•    wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego,
•    utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych
i instytucjach.
W przypadku terenów zielonych  Osiedli:
•    ogólny stan czystości i porządku na terenie Osiedla,
•    organizacja pracy związanej z utrzymaniem czystości i porządku Osiedla,
•    organizacja konkursu wewnątrzosiedlowego na najlepiej utrzymany ogród, balkon.
 

Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone.
 

Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku 2017 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia, dyplomy.
 

Pobierz regulamin konkursu! – [Regulamin Konkursu]
 


 

Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej Dodano: 2017-07-12 14:59:05