Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”

Nowy Sącz, dnia 21.11.2019 r.

Znak: WOŚ.6220.29.2019.KT

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),

w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 08.10.2019 r., uzupełniony dnia 05.11.2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez p. Katarzynę Pierzgę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”.

Jednocześnie informuje, że w dniu 21.11.2019 r. tut. Organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka  5, pokój 4-5 w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 k.p.a).

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotowała: Kinga Tarasek
Dodano: 2019-11-25 08:40:01