Środa, 24 października 2018 Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Nowe zasady wywozu nieczystości płynnych

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że od 1 września 2017 roku miasto przejmuje od mieszkańców obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Usługę w tym zakresie będzie realizować firma NOVA Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwałą,stawka za 1 m sześc. odbieranych nieczystości wynosi 15 zł, a rozliczenie poprzez wystawioną fakturę będzie odbywać się w cyklu miesięcznym.
 

- Należy podkreślić, że jest to pierwszy tego typu system w skali kraju, który swoim zasięgiem obejmie teren całej gminy. Nadrzędnym celem tego projektu jest likwidacja patologicznej praktyki nielegalnego odprowadzania do gleby i wód gruntowych nieczystości ciekłych - mówi zastępca prezydenta Wojciech Piech.- Nie ma drugiego takiego przypadku w Polsce, gdy obowiązek odbioru nieczystości ciekłych przejmuje na siebie samorząd. Mam nadzieję, że inne miasta i gminy pójdą naszym śladem. Wierzę, że z czasem większość dotychczasowych użytkowników szamb w Nowym Sączu zrezygnuje z tej formy odprowadzania nieczystości i zechce skorzystać z możliwości przyłączenia swoich gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co skutkować będzie zdecydowanym podniesieniem jakości życia - dodaje Wojciech Piech. 
 


Sprawdź harmonogram wywozu nieczystości płynnychWyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza:
[§16 Regulaminu]

 

 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają nieczystości ciekłe - w sposób niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Inna niż określona w ust. 2 częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają nieczystości ciekłe, wymaga indywidualnego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
 4. W czasie obowiązywania uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie przejęcia obowiązków wynikających z art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) podmiotowi odbierającemu nieczystości ciekłe zapewnia się, w terminie wskazanym w harmonogramie, swobodny dostęp do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
 5. W czasie obowiązywania uchwały, o której mowa w ust. 4 szczegółowy harmonogram odbierania nieczystości ciekłych z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości oraz dopuszczalnych godzin opróżniania zbiorników bezodpływowych przypadających w dni robocze od 6:00 do 22:00 zostanie podany do publicznej wiadomości.
   

SZANOWNY MIESZKAŃCU!
Wysyłając wiadomość e-mail na adres: zbiorniki@nowysacz.pl sprawdzisz czy zostałeś/aś objęty/a systemem odbioru nieczystości ciekłych. W treści maila wskaż tylko dokładny adres swojej nieruchomości. W odpowiedzi otrzymasz informację zwrotną o objęciu Twojej nieruchomości systemem odbioru nieczystości ciekłych!
 

Wszelkie niezbędne informacje w tej kwestii można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, pok. 205 i 206, tel. 18 44 86 752, 18 44 86 762, fax. 18 4486 755, a także w spółce NOVA - 18 400 03 05.
 


Harmonogram wywozu nieczystości płynnych

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 1564);
  [więcej]
   
 2. Uchwała Nr XXXIX/392/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.,
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3484);
  [więcej]

 

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM, fot. spółka NOVA Dodano: 2017-07-20 09:33:54