Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 92/6 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”.

WAU.RU.6730.154.2018.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Państwa Justyny i Artura Ł., reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Andrzeja Jędrzejczyka, w dniu 05.03.2019 roku, została wydana decyzja Nr 28/2019 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 92/6 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji. Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2019-03-11 14:24:29