Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej na części działek nr 18/20, 41/1, 41/2, 18/8, 40 w obrębie 8 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”

WAU.RU.6733.87.2018.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Pawła Sierotowicza, w dniu 05.12.2018 roku, została wydana decyzja Nr 74/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej na części działek nr 18/20, 41/1, 41/2, 18/8, 40 w obrębie 8 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Justyna Olesiak Dodano: 2018-12-06 15:59:33