Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile, na działkach nr 24/8, 24/11 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ul. Osiedlowej

 

WAU.RU.6733.78.2018.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Wydział Architektury
i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 69/18 z dnia 2 października 2018 r. znak: WAU.RU.6733.78.2018.MJ ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile, na działkach nr 24/8, 24/11 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ul. Osiedlowej.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PODLEGA PUBLIKACJI:

  1. Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  4. a/a
     

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Monika Janur Dodano: 2018-11-08 15:15:36