Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową i ogrodzeniem na części działki nr 1/2 w obr 81 w rejonie ulicy Tłoki w Nowym Sączu.

WAU.RU.6733.47.2018.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 70/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. znak: WAU.RU.6733.47.2018.ZZ ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową i ogrodzeniem na części działki nr 1/2 w obr 81 w rejonie ulicy Tłoki w Nowym Sączu.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotował: Zdzisław Zguda Dodano: 2018-11-08 11:04:16