Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego, na działce nr 2/32 w obr. 68, przy ulicy Korzeniowskiego w Nowym Sączu

WAU.RU.6730.234.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Krzysztofa Paduli, działającego przez pełnomocnika, tj. Panią Malwinę Podrazę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Projektowa SP PROJEKT, ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz, w dniu 29 października 2018 roku została wydana decyzja Nr 158/18 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego, na działce nr 2/32 w obr. 68, przy ulicy Korzeniowskiego w Nowym Sączu.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro), w godzinach od 830 do 1430 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.       
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Ewa Wójcik
Dodano: 2018-10-31 10:33:08