Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/315/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56” dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice, Falkowa i Piątkowa i ograniczonego: od strony północnej i północno – zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 30” oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno – wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, od strony południowo – zachodniej ulicą Jamnicką - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.08.2018 r. do 21.09.2018 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy).

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego „Nowy Sącz – 56” odbędzie się w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala reprezentacyjna im. Stanisława Małachowskiego na I p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2018r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

 

Załącznik - Mapa


Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


Projekt planu - rysunek


Projekt planu - tekst

Autor: Józef Urbaniak Dodano: 2018-08-07 11:49:53